အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Monday, October 6, 2014

မတူထူးျခား ဓေလ့မ်ားႏွင့္ ဘ၀ရသမ်ား-၈

Different Tradition and Life-beauty-8

0 comments:

Post a Comment