အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, September 26, 2014

မတူထူးျခား ဓေလ့မ်ားႏွင့္ ဘ၀ရသမ်ား-၆

Different Tradition and Life-beauty-6

0 comments:

Post a Comment