အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, September 21, 2014

မတူထူးျခား ဓေလ့မ်ားႏွင့္ ဘ၀ရသမ်ား-၅

Different Tradition and Life-beauty-5

0 comments:

Post a Comment