အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, August 16, 2014

What the Abhidhammā Is

Theravada Abhidhamma Lecture No. 2

0 comments:

Post a Comment