အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Monday, August 11, 2014

An Introduction to Theravāda Abhidhammā

Theravada Abhidhamma Lecture No. 1

0 comments:

Post a Comment