အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, June 27, 2014

လူညီ၍“ဤ”ကို “ကၽြဲ”မဖတ္ၾကေစသတည္း

Article on Make No Nonsense

0 comments:

Post a Comment