အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Monday, June 23, 2014

ႀကီးမိုက္“ႀကီးမိုက္”

ဇရာမီးတို႔
တညီးညီးေလာင္
ခႏၶာေကာင္သည္
ေသမင္းခံတြင္း
ေရြ႕ေရြ႕ဆင္း၍
အၾကြင္းျပာက်
ေလာင္ကာမွ်ေတာင္
တရားေနာင္တ ရအံ့ေလာ့။
                                                                     အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                                                  Monday, June 23, 2014

0 comments:

Post a Comment