အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, May 21, 2014

ဘုရားမ်က္ႏွာကိုသာ ၾကည့္မည့္သူမ်ား

Article on Worshping to Rightiousness

0 comments:

Post a Comment