အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, May 16, 2014

ငါ….. ငိုေနတာ ….. မင္းအတြက္ငါ …….. ငိုေနတာ ………….. မင္းအတြက္
ရာဇ၀င္ေတြကို ထမ္းပိုးရင္း
ဧရာ၀တီဟာ ႏြမ္းသထက္ ႏြမ္းလာေနၿပီ
သမိုင္းမဖတ္ သမုိင္းမတတ္သူေတြနဲ႔
စာမဖတ္ စာမတတ္သူေတြၾကား
ဧရာ၀တီဟာ အားေလ်ာ့ေလ်ာ့လာေနေပါ့
သက္ရြက္ေၾကြတာကိုသိၿပီး
သစ္ပင္လဲလို႔ ေၾကြမယ့္သစ္ရြက္ေတြကို
မေတြး မျမင္သူေတြမ်ား
ဧရာ၀တီ ဗ်ာမ်ားေနတာ
ေလာကအတြက္
မင္းတို႔အတြက္ပါ ……………. ကြယ္။
သူ (သရက္)
Friday, May 16, 2014

0 comments:

Post a Comment