အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, March 2, 2014

ေမတၱာခင္း၍ ဥာဏ္ျဖင့္လင္းေစ“ေမတၱာခင္း၍ ဥာဏ္ျဖင့္လင္းေစ”
အေရးႀကီးမို႔
ေသြးစည္းဖို႔ရာ
ဤခုခါ၀ယ္
သူမွားကိုယ္မွား
သူမ်ားမွားေတြ
မရွာေလနဲ႔
သူ႔ျပစ္ကိုယ့္ျပစ္
သူမ်ားျပစ္ေတြ
မျမင္ေလနဲ႔
တရားမဲ့ျငား
လူမိုက္မ်ားတို႔
အမွားရွာခ်င္
ျပစ္တင္ခ်င္ေသာ္
ဘုရားရွင္ပင္
မလြတ္ခ်င္ခဲ့
မင္းငါတို႔လို
လူသာမန္ဆို
မီးခိုးမဆံုး
မိုးမဆံုးေအာင္
ရွာတိုင္းေတြ႕ျမင္
လူတိုင္းျမင္၏
အခ်င္းခ်င္းကို
ေမတၱာ႐ႈျမင္
ဥာဏ္ျဖင့္ယွဥ္ကာ
အနာဂတ္ေရး
စဥ္ေမွ်ာ္ေတြး၍
ကိုယ့္ေရးမေတြး
ေလာကေရးသာ
ေရွး႐ႈရာ၏။
ေမတၱာျဖင့္-
အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
       03-Mar-14

0 comments:

Post a Comment