အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, March 1, 2014

စရထ ဘိကၡေ၀

“စရထ ဘိကၡေ၀၊ စာရိကံ ဗဟုဇနဟိတာယ ဗဟုဇနသုခါယ ေလာကာႏုကမၸာယ အတၳာယ ဟိတာယ သုခါယ ေဒ၀မႏုႆာနံ .....”။ (ဒီ-၂၊ ၃၉)
“ရဟန္းတို႔ မ်ားစြာေသာ လူတို႔၏အက်ိဳးငွါ မ်ားစြာေသာလူတို႔၏ ခ်မ္းသာျခင္းအက်ိဳးငွာ ေလာကကိုေစာင့္ေရွာက္ရန္ အလို႔ငွာ နတ္လူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားခ်မ္းသာ အလို႔ငွာ ခရီးထြက္ၾကကုန္ေလာ့”။

 
ရွစ္မ်က္နွာ ပရိယတၱိ စာသင္တိုက္
ျပည္ေတာ္ေအးရပ္ကြက္၊ ၄-လမ္း
သရက္ၿမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
ေက်ာင္းဖုန္း- ၀၈၆-၂၁၁၁၅
လက္ကိုင္ဖုန္း- ၀၉ ၂၅၄ ၂၆၀ ၃၈၇

0 comments:

Post a Comment