အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, February 1, 2014

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး-၁၀ (နိဂံုး)

10-Politics and Religion

0 comments:

Post a Comment