အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, January 5, 2014

ေလာကအတြက္ ဘ၀ေတြျဖစ္ေစခ်င္

My Advice and Suggestion for University Youths Journal

0 comments:

Post a Comment