အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, January 26, 2014

“အသံုးခ်ခံ”သစၥာကေျပာတယ္
မင္းတို႔လူေတြ ငါ့ကိုအသံုးမခ်လို႔
ငါ ၀မ္းမနည္း ….. တဲ့။
ေမတၱာကေျပာတယ္
မင္းတို႔လူေတြ ငါ့ကိုအသံုးမခ်လို႔
ငါ ၀မ္းမနည္း ….. တဲ့။
က႐ုဏာကေျဟတယ္
မင္းတို႔လူေတြ ငါ့ကိုအသံုးမခ်လို႔
ငါ ၀မ္းမနည္း ….. တဲ့။
မုဒိတာကေျပာတယ္
မင္းတို႔လူေတြ ငါ့ကိုအသံုးမခ်လို႔
ငါ ၀မ္းမနည္း ….. တဲ့။
ဥေပကၡာတရားကလည္းေျပာတယ္
မင္းတို႔လူေတြ ငါ့ကိုအသံုးမခ်လို႔
ငါ ၀မ္းမနည္း ….. တဲ့။
ငါတို႔ကို အသံုးမခ်တတ္လို႔
အက်ိဳးမဲ့ျဖစ္မွာက မင္းတို႔
ငါတို႔က အသံုးခ်ခံ သက္သက္
မင္းတို႔လူေတြသာ အသံုးခ်တတ္ရင္
အသံုးခ်တတ္သေလာက္ အက်ိဳးရွိမွာ……….တဲ့။
                                                                      အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                                                   Sunday, January 26, 2014

0 comments:

Post a Comment