အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, January 23, 2014

တဂၤအေတြးနဲ႔ တစ္ဘ၀လံုး စေတးမိၾကသူေတြ

Article on Be Consider and Ponder When You Commit Something That Cannot Be Correct Later

0 comments:

Post a Comment