အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, January 1, 2014

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး-၇

7-Politics and Religion

0 comments:

Post a Comment