အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, December 7, 2013

မရွိေတာင့္တ ရွိေၾကာင့္ၾက

Article on Suffering

0 comments:

Post a Comment