အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Monday, November 25, 2013

မူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ လကၤာတကၠသိုလ္မ်ား-၂

Information on University of Kelaniya-2

Saturday, November 16, 2013

မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ လကၤာတကၠသိုလ္မ်ား

Information on Univesity of Kelaniya

Tuesday, November 12, 2013

မၿပီးဆံုးႏိုင္တဲ့ ပန္းခ်ီျမဴခိုးေ၀့ေ၀့
တိမ္ေရြ႕ေရြ႕ႏွင္
ေတာင္စဥ္ေတာတန္း
ေရျပာနန္းလည္း
ဆံုး-စ မျမင္
ဇဋာျပင္သို႔
ေ၀ရီလိႈင္းခ်ဲ႕
တည္ရာမဲ့၏။
                   သူ (သရက္)
        Sunday, September 22, 2013

Wednesday, November 6, 2013

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး-၂

2-Politic and Religion.pdf