အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, October 5, 2013

Sabbath-days (Uposatha-divasa)

Sabbath-days (Uposatha-divasa)

0 comments:

Post a Comment