အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, October 3, 2013

တိမ္မဲ့မိုး ျမစ္မဲ့ သမုဒၵရာ“တိမ္မဲ့မိုး ျမစ္မဲ့သမုဒၵရာ”
۞۞۞۞۞
အျပစ္
မရွာနဲ႔
လြတ္ရာမေတြ႕ဘူး။
ေမတၱာ
အရင္းရွာ
ပစ္စရာမေတြ႕ဘူး။
အျမင္
အယူ
မူေတြမညွိနဲ႔။
တူတာေတြ ျမင္ေအာင္ၾကည့္
မာယာေတာင္ထိပ္က ျမဴေတြဟာ
ေနလာရင္ကြယ္လိမ့္မယ္။
သစၥာေရခဲေတြအရည္ေပ်ာ္လို႔
ကမၻာေျမႀကီးပူလာၿပီ။
                                                  သူ (သရက္)
                                           Monday, September 30, 2013

0 comments:

Post a Comment