အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, October 18, 2013

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး-၁

1-Politic and Religion

0 comments:

Post a Comment