အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, October 17, 2013

“အျပစ္ကို အျပစ္လို႔ျမင္”


အျပစ္ေတြ
အျပစ္ေတြ
ငါ့မွာလည္း အျပစ္ေတြ
မင္းမွာလည္း အျပစ္ေတြ
သူ႔မွာလည္း အျပစ္ေတြ
လူဆိုရင္ အျပစ္မကင္းဘူး
အျပစ္ကင္းရင္ လူမဟုတ္ေတာ့ဘူး။
အျပစ္ေတြ
အျပစ္ေတြ
ခြင့္လႊတ္လို႔ရတဲ့ အျပစ္ေတြ
ခြင့္လႊတ္လို႔မရတဲ့ အျပစ္ေတြ
အျပစ္ဆိုရင္ ခြင့္လႊတ္လို႔မရဘူး
ခြင့္လႊတ္လို႔ရရင္ မျပစ္မဟုတ္ဘူး။

အျပစ္ေတြ
အျပစ္ေတြ
လူတိုင္းက်ဴးလြန္တဲ့ အျပစ္ေတြ
လူတိုင္းက်ဴးလြန္ခံရတဲ့ အျပစ္ေတြ
ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ က်ဴးလြန္မိတဲ့ အျပစ္ေတြ
ေလာကေရးအရ က်ဴးလြန္မိတဲ့ အျပစ္ေတြ။

အျပစ္ေတြ
အျပစ္ေတြ
ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ခြင့္လႊတ္လို႔ရတဲ့အျပစ္ေတြ
ေလာကေရးအရ ေလ်ာ္ပစ္လို႔ရတဲ့ အျပစ္ေတြ
ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ခြင့္လႊတ္လို႔မရတဲ့ အျပစ္ေတြ
ေလာကေရးအရ ေလ်ာ္ပစ္လို႔မရတဲ့ အျပစ္ေတြ။
                                                            သူ (သရက္)
                                             Thursday, October 17, 2013

0 comments:

Post a Comment