အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, October 13, 2013

"ေက်းဇူးစား ေက်းဇူးခံ"


သစ္ပင္ႀကီးလိုပဲ
ေမာ္မၾကည့္တဲ့မ်က္ႏွာနဲ႔
ေက်းဇူးျပဳဘူးတယ္။

သမုဒၵရာႀကီးလိုပဲ
သိုမွီးျခင္းေတြနဲ႔အတူ
ရြာသြန္းျခင္းေတြ ေပးခဲ့ဘူးတယ္။

လူသားဆန္စြာပဲ
ပတ္၀န္းက်င္ေတြ စားသံုးၿပီး
ေလာကႀကီးကို ေမးဖခဲ့ဘူးတယ္။
                                            သူ (သရက္)
                                 Saturday, October 05, 2013

0 comments:

Post a Comment