အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, September 24, 2013

Second Noble Truth (Samudayasaccā) the Foundation Cause of Suffering

Second Noble Truth the Foundation of Cause of Suffering

0 comments:

Post a Comment