အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, September 8, 2013

Khamapana: An Endearing Tradition of Myanmar Buddhists

Khamapana: An Endearing Tradition of Myanmar Buddhist

0 comments:

Post a Comment