အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, August 30, 2013

တာ၀န္“တာ၀န္”
۞۞۞۞۞

ခူးမယ့္သူက်ဲ
ပန္သူနည္းလည္း
႐ိုင္းပန္းသစၥာ
မပ်က္ပါဘူး ............. ။
                                              သူ (သရက္)
                                               ၁၆/ ၀၈/ ၂၀၁၃

0 comments:

Post a Comment