အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, June 5, 2013

ယိုင္“ယိုင္”
*****
ႏိုင္ငံျခားသြားရတာ မေပ်ာ္ပါဘူး။
အင္း.............. ေပ်ာ္ေအာင္သြားတာမွ မဟုတ္ဘဲေလ။
ေပ်ာ္ရာမေနရ ေတာ္ရာေနရဆိုေတာ့
ကိုယ့္ျပ႒ာန္းခ်က္နဲ႔ကိုပဲ
ေတာ္ရာမွာေနၿပီး ေပ်ာ္ေအာင္ေနႏိုင္ဖို႔
ႀကိဳးစာဖိုတစ္ခု တိုးလာတာပဲ
ခေရာင္းလမ္းမွာမွ
ဖိနပ္ထမ္းေလွ်ာက္ရတယ္လို႔ကြယ္။
                                                          သူ (သရက္)
                                                        ၆-၆-၂၀၁၃

0 comments:

Post a Comment