အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, June 27, 2013

ဓမၼသုတ-၁“ေလာကသဘာ၀”

ဒုကၡီ သုခံ ပတၳယတိ- ဆင္းရဲေနသူက ခ်မ္းသာကို လိုခ်င္တယ္။ (မဟာနိေဒၵသ၊႒၊၁၉၈)။
သုခီ ဘိေယ်ာပိ ဣ စၦတိ- ခ်မ္းသာေနသူက ပိုၿပီး ခ်မ္းသာခ်င္တယ္။ (မဟာနိေဒၵသ၊႒၊၁၉၈)။
ဦေနာ ေလာေကာ- ေလာကႀကီးကား အလိုမျပည့္ႏိုင္။ (မ၊နိ၊၂၊၂၅၆)

0 comments:

Post a Comment