အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, February 28, 2013

ပဥၥမေျမာက္ စာေပခရီးတစ္ခု

ပဥၥမေျမာက္ စာေပခရီးတစ္ခု
စာေရးသူ၏ ပဥၥေျမာက္ျဖစ္ေသာ {ဗုဒၶစာေပလာ ေခါင္းေဆာင္မႈပညာႏွင့္ သေဘာတရားမ်ား} စာအုပ္ကို ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဘားကုဒ္နံပါတ္ျဖင့္ (Smile) ဖုန္း ၀၉ ၇၃၀၃ ၉၆ ၅၆ [ရန္ကုန္]မွ ျဖန္႔႔ခ်ိလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။
 လူတို႔သည္ မေကာင္းဘူး မမွန္ဘူးဟု ေျပာဆိုေနလွ်က္ ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ ထိုမေကာင္းေသာ မမွန္ေသာအရာမ်ားကို လက္ခံမွန္းမသိ လက္ခံေနမိတတ္၏။ မွားေနသည္ဟု တစာစာေအာ္လွ်က္ကပင္ ကိုယ္တိုင္ကမူ ထိုမွားေနသည္ဆိုေသာအရာကို က်င့္သံုးမွန္းမသိ က်င့္သံုးေနမိတတ္ျပန္၏။ (စာ-၃၀)

0 comments:

Post a Comment