အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, February 2, 2013

ၿငိမ္း“ၿငိမ္း”
******
မ်က္စိလည္းၿငိမ္း
နားလည္းၿငိမ္း
လက္ေတြလည္းၿငိမ္း
မျမင္ရတဲ့ကိေလသာေတြၿငိမ္း၏။
သို႔ေသာ္...........
ကိန္းေန၏။
ၿငိမ္းမႈတိုင္းသည္ မေအးျမႏိုင္ေပတကား။
သူ (သရက္)
02-02-2013

0 comments:

Post a Comment