အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, January 2, 2013

ေျပာင္းလဲျခင္းသစၥာေျပာင္းလဲျခင္းသစၥာ

ဘ၀ျမစ္တစ္စင္း
စီးဆင္းယင္းေျပာင္းလဲ
မင္းလည္း အသစ္
ငါလည္း အသစ္
အားလံုးအသစ္။
ဒါေပမယ့္
မင္းတို႔စိတ္က အတိတ္စဲြ
မသစ္တာလည္း ရွိဆဲလို႔ ဆိုသူဆို။
ေျပာင္းလဲေရး၀ါဒီ
အသစ္ေတြ႕ေမ့သူ
တသမွတ္တည္း မရွိသူေတြလို႔ သမုတ္သူလည္းရွိ။
အေဟာင္းအသစ္
ရပ္တည္ခ်က္ရွာ
ခြစီးသူလည္းပါလို႔ ေျပာသူကေျပာ။
အျမင္….
ျမင္ခ်င္သလို ျမင္ႏိုင္
ထင္ခ်င္ရာ ထင္ႏိုင္ခြင့္ရွိတယ္
အမွန္တရားကလည္း ေခါင္းမေရြ႕ပါဘူး။
သူ (သရက္)
Tuesday, January 01, 2013

0 comments:

Post a Comment