အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, January 17, 2013

သံေယာဇဥ္သံေယာဇဥ္
~~~~~~~~
ေႏွာင္ႀကိဳးရစ္ငင္
လႈပ္တိုင္းနင္သည္
ေရွ႕တိုးလည္းနစ္
ေနာက္ဆုတ္ခက္မို႔
တန္႔လည္းအဆိုး
သည္အမ်ိဳးသည္
ရင္၌တည္၏။
                               သူ (သရက္)
                              Thursday, January 17, 2013

0 comments:

Post a Comment