အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, January 1, 2013

ဘ၀ဆည္းဆာ တိမ္မိလႅာဘ၀ဆည္းဆာ တိမ္မိလႅာ
 *****
ႏွစ္ကူး…..
မႀကိဳဘဲ ေရာက္လာ။
ႏွစ္ေဟာင္း…..
မေမာင္းလည္း ထြက္ခြာ။
ဘ၀…..
လာလိုလာ သြားလိုသြား။
အားလံုး…..
ေျပာင္းလဲေနတာ အခ်ိန္နဲ႔အမွ်။
မသိတာ မသိ
သိတာ မသိနဲ႔
မိန္႔မိန္႔ႀကီး ေလွ်ာက္သြားေန
ေန၀င္ေတာ့မယ္ေလကြယ္………။
                                                      သူ (သရက္)
                                                   Tuesday, January 01, 2013

0 comments:

Post a Comment