အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Monday, October 15, 2012

ေဆြးေႏြးအေျဖရွာ ေန႔စဥ္ျပႆနာ-၂

0 comments:

Post a Comment