အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, September 4, 2012

ေတာင္စံုငွက္ငယ္ ေသာကၾကြယ္

ေတာင္စံုငွက္ငယ္ ေသာကၾကြယ္

တာ၀န္-၀တၱရား
ခရီးၾကား၌
အေမေမွ်ာ္လွ်က္
အျပန္ခက္၏။
                               သူ (သရက္)
                            Tuesday, September 04, 2012

0 comments:

Post a Comment