အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, July 10, 2012

ေဆြးေႏြးနည္းနာ မွတ္စရာ

ေဆြးေႏြးနည္းနာ မွတ္စရာ
မိလိႏၵမင္း။      ။ တပည့္ေတာ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါမည္လား အရွင္ဘုရား။
နာဂေသနမေထရ္။     ။ မင္းျမတ္…၊ ပညာရွိတို႔သေဘာျဖင့္ ေဆြးေႏြးပါလ်င္ ေဆြးေႏြးပါမည္။ မင္းတို႔၏ သေဘာျဖင့္ ေဆြးေႏြးမည္ဆိုက မေဆြးေႏြးလိုပါ။
မိလိႏၵမင္း။      ။ ပညာရွိမ်ားဟာ ဘယ္လိုေဆြးေႏြးၾကပါသလဲ အရွင္ဘုရား။
နာဂေသနမေထရ္။     ။ မင္းျမတ္…….၊ ပညာရွိမ်ား ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ တစ္ဖက္သားကို စကားျဖင့္ဖမ္း၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ၾကသည္။ ၿပီးမွ ျပန္၍လည္းလႊတ္ေပးသည္။ တစ္ဖက္သားကို ႏွိမ္ခ်သည္လည္း ရွိသည္။ ခ်ီးေျမွာက္သည္လည္း ရွိသည္။ အကၽြမ္း၀င္ေအာင္ လုပ္သည္လည္းရွိသည္။ ျပန္လည္၍လည္း အကၽြမ္းတ၀င္ ရွိသည္။ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ပညာရွိတို႔သည္ စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ျခင္း မရွိၾက။ ဤနည္းအားျဖင့္ ပညာရွိတို႔ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
မိလိႏၵမင္း။      ။ မင္းမ်ားကေကာ ဘယ္လိုေဆြးေႏြးၾကပါသလဲ အရွင္ဘုရား။
နာဂေသနမေထရ္။     ။ မင္းျမတ္…..၊ မင္းတို႔သည္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အခ်က္အလက္ကို သေဘာတူ အတည္ျပဳထားသည္။ ထိုအခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္၍ ျပန္လည္ျငင္းခံုလ်င္ ထိုသူကို မျပစ္ေပးၾကသည္။ ဤနည္းျဖင့္ မင္းတို႔သည္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကသည္။
မိလိႏၵမင္း။      ။ တပည့္ေတာ္သည္ ပညာရွိနည္းျဖင့္သာ အရွင္ဘုရားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါမည္ အရွင္ဘုရား။
နာဂေသနမေထရ္။     ။ ေကာင္းပါၿပီ မင္းျမတ္။
                            အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                            Tuesday, July 10, 2012
(ခုဒၵကနိကာယ္၊ မိလိႏၵပဥွမွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပသည္။)
ျခြင္းခ်က္။       ။ လူမိုက္တို႔သည္ ငါ့စကားႏြားရ ႏိုင္လ်င္ၿပီးေရာ ေျပာတတ္ၾကသည္။ အမွန္၊ အမွားကို လက္မခံ။ ႏိုင္လ်င္ၿပီးစတမ္း သေဘာထားၾကသည္။ ၄င္းကို လူမိုက္တို႔ ေဆြးေႏြးနည္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းခံုနည္းဟု မွတ္ပါေလ။

0 comments:

Post a Comment