အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, July 5, 2012

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတုိ႔ က်င့္စဥ္ (၆)

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔  က်င့္စဥ္ (၆)

တန္ဖိုးသိတတ္၊ တန္ဖိုးထားတတ္ျခင္း
           
    တန္ဖိုးသိတတ္ျခင္းသည္ ပညာ၊ဗဟုသုတတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ၿပီး တန္ဖိုးထားတတ္ျခင္းသည္ အသိဥာဏ္၊ကိုယ္က်င့္တရားတို႔ႏွင့္ဆိုင္သည္။ သက္ရွိ၊သက္မဲ့အရာ၀တၳဳတို႔၏ တန္ဖိုးသည္ တန္ဖိုးသိတတ္၊ တန္ဖိုးထားတတ္သူအတြက္သာ တန္ဖိုးရွိၿပီး တန္ဖိုးမသိ၊ မထားတတ္သူမ်ားအတြက္မူ မည္မွ်ပင္အဖိုးတန္ေစကာမူ သာမန္မွ်သာျဖစ္သည္။ ထိုတန္ဖိုးဆိုသည္မွာလည္း ပတ္၀န္းက်င္၊ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါတို႔ေပၚမူတည္၍ မ်ားစြာေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ သို႔တေစ မေျပာင္းလဲေသာ အရာမ်ားလည္း ရွိသည္သာျဖစ္သည္။ 
          ကူဋဒႏၱသုတ္[1]သည္ တန္ဖိုးထားတတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍၄င္း ေခါင္းေဆာင္တို႔ ထားသင့္သည့္ စိတ္ထားႏွင့္ ပတ္သက္၍၄င္း၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔ က်င့္သံုးလိုက္နာရမည့္ ကိုယ္က်င့္တရား၊ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္၊၀တၱရားတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍၄င္း ေလ့လာသင့္၊ ဖတ္႐ႈသင့္ေသာ ဗုဒၶစာေပလာ အေၾကာင္းရာမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကူဋဒႏၱသုတ္ဟု နာမည္ရလာျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ ကူဋဒႏၱအမည္ရွိေသာ ပုဏၰားကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ျဖစ္သည္။
          ကူဋဒႏၱပုဏၰားဆိုသည္မွာ ဗိမၺိသာရမင္း၏ အေလးအျမတ္ထားမႈကို ခံရသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ခါဏုမတရြာႀကီးကိုလည္း အပိုင္စားရထားသူျဖစ္သည္။ တစ္ေန႔တြင္ ကူဋဒႏၱပုဏၰားသည္ ယဇ္[2]ပူေဇာ္ရန္အတြက္ ႏြားလား ခုႏွစ္ရာ၊ ႏြားထီးငယ္ ခုႏွစ္ရာ၊ ႏြားမငယ္ ခုႏွစ္ရာ၊ ဆိတ္ ခုႏွစ္ရာ၊ သိုး ခုႏွစ္ရာတို႔ကို ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ သံဃာေတာ္ငါးရာတို႔သည္ ခါဏုမတရြာအနီးရွိ ဥယ်ာဥ္ႀကီးတစ္ခုတြင္ ေရာက္ရွိ၊သီတင္းသံုးေနသည္။ 
          ခါဏုမတရြာသား ပုဏၰားမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထူးထူးအျပားျပား မ်ားလွစြာေသာ ဂုဏ္သတင္းမ်ားကို ၾကားဖူးၾက၏။ ထိုကဲ့သို႔ ဂုဏ္ေပါင္းခ,ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေတြ႕ဆံုဖူးျမင္ရျခင္းသည္ ေကာင္း၏ဟုလည္း ၾကားဖူးၾကကုန္၏။ ထိုေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားကို ေတြ႕ဆံု-ဖူးေျမာ္ခ်င္ၾကသည္။[3] ထိုေၾကာင့္  ျမတ္စြာဘုရား ၾကြေရာက္ေတာ္မူလာေၾကာင္း သတင္းကိုသိေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ ဥယ်ာဥ္သို႔ လူစုလူေ၀းႏွင့္ သြားၾကသည္။ ထိုလူစုကိုျမင္ေသာ ကူဋဒႏၱပုဏၰားသည္ အတိုင္ပင္ခံျဖစ္သူကို ေမးျမန္း စံုစမ္းေလသည္။ အတိုင္ပင္ခံျဖစ္သူက ကူဋဒႏၱပုဏၰားအား ၾကားသိဖူးသမွ်ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေစာျခင္းတို႔ကို ေျပာျပၿပီး၊ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤ လူစု လူေ၀းႀကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ေတြ႕ဆံုဖူးျမင္ရန္ သြားၾကေၾကာင္း ျပန္ေျပာေလ၏။

          ထိုအခါ ကူဋဒႏၱပုဏၰားက ငါလည္းပဲ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ခ်င္သည္။ ထိုလူအုပ္ႀကီးကို ေစာင့္ဆိုင္းေနပါရန္ အႀကံေပးအားခိုင္းလိုက္သည္။ ကူဋဒႏၱပုဏၰား၏ ယဇ္အပူေဇာ္ခံရန္ ေရာက္လာၾကသည့္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ပုဏၰားတို႔သည္ ထိုအေၾကာင္းကို သိ၍  ျမတ္စြာဘုရားအား မဖူးျမင္ရင္ အမ်ဳိးမ်ိဳးတားျမစ္ၾကေတာ့သည္။ ဤသို႔ျပဳဖူးေျမာ္ျခင္းျဖင့္ ကူဋဒႏၱပုဏၰား၏ဂုဏ္မ်ား ေသးသိမ္ေမွးမွိန္သြားလိမ့္မည္ဟုလည္း ဆိုၾကေသး၏။
          ထိုျပင္ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ပညာ၊ ကိုယ္က်င့္တရားတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုၿပီး အမ်ိဳးျမတ္ေသာ၊ တပည့္မ်ားစြာကို ပညာသင္ၾကားေပေနေသာ၊ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ၿပီး ဘုရင့္အကိုးကြယ္ခံျဖစ္ေသာ၊ ခါဏုမတရြာ၏ အရွင္သခင္ စသည့္သည့္ဂုဏ္ေတြျဖင့္ ျပည္ႏွက္ေနေသာ ကူဋဒႏၱပုဏၰားအေနျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ခ်င္းဆိုသည္မွာ မသင့္ျမတ္ေၾကာင္း တားျမစ္ၾကျပန္သည္။
          ထိုအခါ ကူဋဒႏၱပုဏၰားက ျမတ္စြာဘုရားဆိုသည္မွာ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ တို႔ျဖင့္ျပည့္စံု၍ ေလာကသံုးပါးတြင္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း စေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားကိုေျပာျပ၍ မင္းအေပါင္းတို႔၏ မင္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို ငါသည္သာလွ်င္ သြားေရာက္အ႐ိုေသေပးထုိက္သည္။ ျမတ္စြာဘုရားအေနျဖင့္ ငါ့ထံသို႔ မလာထုိက္ပါဟု ျပန္ေျပာေလသည္။ ထိုျပင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ခါဏုမတရြာကိုေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္ျဖစ္၍ ထိုဧည့္သည္ကို ငါတို႔သည္ အ႐ိုအေသေပးသင့္၊ ဖူးေျမာ္သင့္၊ အေလးအျမတ္ျပဳသင့္သည္ စသျဖင့္ ဆက္ေျပာေလသည္။ ကူဋဒႏၱပုဏၰား၏ စကားအဆံုးတြင္ အားလံုးတို႔သည္ ႏွစ္သက္သေဘာက်ကာ ျမတ္စြားဘုရားအား ဖူးေျမာ္ရန္ သြားၾကေလေတာ့သည္။
          ကူဋဒႏၱပုဏၰား၏ ေမးေလ်ာက္ခ်က္အရ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဟာ၀ိဇိတမင္း၏ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ပူေဇာ္ပံုအေၾကာင္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူသည္။
          တစ္ေန႔တြင္ မဟာ၀ိဇိတမင္းသည္ ပညာရွိ ပုဏၰားကိုေခၚၿပီး ငါသည္ႀကီးမားေသာ လူ႔စည္းစိမ္၊ က်ယ္၀န္းေသာေျမတို႔ကို အုပ္စိုးရသည္။ ထိုအရာမ်ား ၾကာျမင့္စြာတည္ရန္ ယဇ္ပူေဇာ္လိုသည္၊ မည္သုိ႔မည္ပံုလုပ္ေဆာင္ရမည္ကို ညႊန္ၾကားပါဟု ေျပာဆိုေလသည္။
          ထိုအခါ ပညာရွိပုဏၰားက အရွင္မင္းႀကီး၏ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံဖြင့္ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ တိုင္းသူျပည္သားတို႔၏ ေအးခ်မ္းသာယာမႈ စသည္တို႔ကို ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးေနေသာ သူခိုး၊ဓားျပစေသာ ဆူးေညာင့္ခလုတ္မ်ား ရွိေနပါသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ လုယက္၊တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေရးကို ဖ်က္ဆီးေနၾကသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ အရွင္မင္းႀကီးအေနျဖင့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား အထံမွ အခြန္၊အခစသည္တို႔ကို ေကာက္ယူျခင္း မျပဳလုပ္သင့္။ ထို သူခိုး၊ဓားျပ စသူတို႔ကို ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်၊ ညွဥ္းဆဲသတ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္လည္း ျပႆနာမ်ားအားလံုးကို မပယ္ရွားႏိုင္ပါ။
          အရွင္မင္းႀကီး လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာအရာမ်ားမွာ တိုင္းျပည္တြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ-
၁။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကုိ လုပ္ကိုင္ေနၾကကုန္ေသာ ေတာင္သူ၊ လယ္သမားတို႔အား မ်ိဳးေစ့၊ ရိကၡာတို႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးကမ္းရန္။
၂။ ကုန္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေနၾကသည့္ ကုန္သည္ႀကီ-ငယ္တို႔အား အရင္းအႏွီးထုတ္ေပး ေထာက္ပံ့ေပးရန။္
၃။ အစိုးရ၀န္ထမ္းစေသာ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားအား သင့္တင့္ေသာ လစာ၊ ရိကၡာတို႔ကို ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ရန္-တို႔ျဖင့္သည္။
          ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္သာ တိုင္းျပည္တြင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆူးေညာင့္ခလုတ္၊ အဟန္႔အတား၊ အေႏွာက္ယွက္မွန္သမွ်တို႔ကို ပယ္ရွားႏိုင္ၿပီး၊ ထိုက္တန္သည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိေနေသာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၊ အစိုးရ လခစားမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔အလုပ္ကို ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုးတန္ဖိုးထား လုပ္ၾကေပလိမ့္မည္။ တိုင္းျပည္လည္း ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ဖြင့္ၿဖိဳးတိုးတက္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
          အထက္ပါနည္းသံုးရပ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္တြင္းရွိ ဆူးေညာင့္အဟန္႔အတားမ်ားကို ဖယ္ရွားၿပီးေနာက္ မဟာ၀ိဇိတမင္းသည္ ပညာရွိပုဏၰားကိုေခၚ၍ ငါသည္ သင္ေျပာသည့္အတိုင္း လုပ္ၿပီးၿပီ။ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္လိုေသးသည္။ ဘယ္လိုလုပ္ရမည္နည္းဟု တိုင္ပင္ျပန္သည္။
          ထိုအခါ ပညာရွိပုဏၰားက အရွင္မင္းႀကီးႏိုင္ငံတြင္ အရံမင္းဟု ဆိုထိုက္သူမ်ားရွိသည္။ ထိုသူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ပါဟု ဆိုေလသည္။ အရံမင္းဆိုသည္မွာ- ၀န္ႀကီးမ်ားစေသာ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အႀကံေပးမ်ား၊ ရဟန္း၊ပုဏၰားမ်ား၊ သူေ႒းသူၾကြယ္မ်ား စေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ မင္းႀကီးသည္ ယဇ္ပူေဇာ္ပဲြႀကီးကို တရားႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ေလသည္။ ထိုပူေဇာ္ပဲြတြင္ လူ႔အသက္ကိုမဆိုထားႏွင့္ တိရစၦာန္မ်ား၏ အသက္ကိုပင္သတ္ျဖတ္၍ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း မလုပ္ခဲ့ေပ။ ထိုမင္းႀကီးသည္ ဆည္းကပ္ထိုက္သူကို တစ္နည္းအားျဖင့္ ပညာရွိသူကို တတ္ဖိုးထားတတ္၊ တန္ဖိုးသိတတ္ေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းရသည္။ မိမိစည္းစိမ္းလည္း ခိုင္ၿမဲရေလသည္။
          ကူဋဒႏၱပုဏၰားသည္ ရာထူးဂုဏ္သိန္ စည္းစိမ္ဥစၥမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ္လည္း မာန္မာနမရွိ။ ဘုရားရွင္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကိုသိၿပီး တန္ဖိုးကိုျမင္ကာ တန္ဖိုးထားတတ္သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ႀကီးမားလွေသာ သူ႔အသက္သတ္ျခင္းကို စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုျပင္ ကူဋဒႏၱပုဏၰားသည္ ရြံရွာစက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ အျပစ္ႀကီးေလးလွေသာ သားသတ္ပဲြႀကီးကေန ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ သံဃာေတာ္တို႔အား မြန္ျမတ္လွေသာ ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပဲြႀကီးအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့သည္။
          တိုင္းျပည္ေကာင္းစားေရးအတြက္ ဖြင့္ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တိုင္းျပည္တြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား စသည္တို႔သည္ အေရးႀကီးသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားကို ခ်ီးျမွင့္ေထာက္ပံ့ေပးရမည္။ ထိုသူတို႔သည္ တိုင္းျပည္၏အင္အားမ်ား အဖိုးတန္ရတနာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
          ထိုျပင္ မည္သည့္လုပ္ငန္းကိုပင္ လုပ္ေစကာမူ ငါကေခါင္းေဆာင္ပဲစသျဖင့္ ငါတေကာေကာျဖင့္ မျပဳလုပ္ရေပ။ တိုင္းျပည္တြင္းရွိ တိုင္ပင္သင့္သူမ်ား၊ ဆိုင္ရာနယ္နယ္တြင္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ညွိႏိႈင္းၿပီးမွ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔၏ အသံကို နားစြင့္ၿပီးမွ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။
          တိုင္းျပည္တြင္းရွိသူမ်ားအားလံုးသည္ သူေနရာႏွင့္သူ သူတန္ဖိုးႏွင့္သူ ရွိၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏တန္းဖိုးမ်ား၊ အသင္းလိုက္ အဖဲြ႕လိုက္၏တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ အေရးပါအရာေရာက္မႈမ်ားကိုသိပါမွ တိုင္းျပည္ဖြင့္ၿဖိဳးေရးကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဆိုင္ရာက႑အသီးသီးတြင္ လူမွန္၊ေနရာမွန္ ခ်ထားေပးႏိုင္လိမ့္မည္။ တန္ဖိုးသိတတ္ ထားဖိုးထားတတ္မွလည္း ျပည္သူတို႔၏ အားကိုးအားထားျပဳျခင္း၊ အေလးအျမတ္ျပဳျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းတို႔ကို ခံရေပလိမ့္မည္။
          နိဂံုးခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ တန္းဖိုထားတတ္၊ တန္ဖိုးသိတတ္ျခင္းသည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ မျဖစ္မေနရွိရမည့္ အရည္အခ်င္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးမသိျခင္း၊ မထားတတ္ျခင္းသည္ အတိုင္းအတာကိုမသိျခင္းျဖစ္၍ ထိုအတိုင္းအတာကို မသိျခင္းသည္ပင္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ဥာဏ္ နည္းပါးျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူတို႔ႏွင့္ မသင့္ေတာ္ေသာ အခ်က္ျဖစ္ေပသည္။
ဓမၼအသိမ်ား ေန႔စဥ္ဘ၀ထဲသို႔ ယူေဆာင္သြားႏိုင္ပါေစဟု ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။
ေမတၱာျဖင့္-
               အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                          Friday, June 22, 2012


[1] ကူဋဒႏၱသုတ္သည္ ဒီဃနိကာယ္၏ ငါးခုေျမာက္သုတ္ျဖစ္သည္။ အေရွ႕တိုင္း၊ အေနာက္တိုင္းမွ ေခတ္သစ္ ဗုဒၶစာေပပညာရွင္မ်ားက “ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္သာယာ၀ေျပာေရးအတြက္ မီးေမာင္းထိုးျပထားေသာ သုတ္တစ္ခုအျဖစ္” ႐ႈျမင္သံုးသပ္ၾကသည္။
[2] ယဇ္ဆိုသည္မွာ ပါဠိလို ယည-ျဖစ္ၿပီး ပူေဇာ္ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ ယဇ=ယဇ္ဟုလည္း ပါဠိစကားအတိုင္းကို ျမန္မာမႈျပဳထားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ပုဏၰားတို႔၏ ႐ိုးရာဓေလ့တစ္ခုျဖစ္သည္။ စႏၵီ၊ ပရမီသြာ၊ ဗိႆဏိုး အစရွိေသာ ျဗဟၼဏပုဏၰားတို႔ ကိုးကြယ္သည့္ နတ္ႀကီးမ်ားကို အမွဴးထားကာ အမ်ိဳးျမတ္ေသာ ပုဏၰားတို႔၏ အယူအဆအားျဖင့္ အက်င့္ သီလႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ပုဏၰားတို႔ကို လွဴဒါန္းပူေဇာ္ၿပီးေနာက္  တိရစၦာန္မ်ားကိုသတ္၍ ထိုနတ္ႀကီးတို႔အား ပူေဇာ္ျခင္းကို ယဇ္ပူေဇာ္သည္ဟုေခၚသည္။ ထိုအပူေဇာ္ခံနတ္ႀကီးမ်ားက ေက်နပ္ႏွစ္သက္လွ်င္ လိုအင္ဆႏၵျပည့္၀ႏိုင္သည္ဟု မွားယြင္းစြာယူဆၾကကာ ထိုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဖြင့္ဆိုမႈအက်ယ္ကို “တိပိဋက ပါဠိ-ျမန္မာ အဘိဓာန္”၊ အတဲြ-၁၇၊ စာ ၂၈-၃၀-တို႔တြင္ၾကည့္ပါ)။
[3] လူတို႔သည္ ဂုဏ္ရွိသူမ်ားအား ၾကည့္လိုၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ လူတို႔၏သေဘာသည္ ဂုဏ္ရွိသူမ်ားကိုသာ ျမင္ၾကသည္။ ယင္းသေဘာကို ပါဠိစာေပတြင္ “ဂုဏ၀ေႏၱ ပႆႏၱိ ဇနာ” ( ကစၥာယနဗ်ာကရဏ၊ စာ-၈၇) ဟု ဆိုသည္။

0 comments:

Post a Comment