အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, June 23, 2012

ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္

ေပရာေဒနိယတကၠသုိလ္
          ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာကို အထူးဦးစားေပးသည့္အားေလွ်ာ္စြာ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ႐ွိ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္တိုင္းလိုလိုတြင္ ဗုဒၶစာေပေလ့လာေရးဆိုင္ရာ႒ာနမ်ား ထည့္သြင္းထားသည္။ ထိုအထဲတြင္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ေနသည့္ တကၠသုိလ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
၁။ ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္ {University of Peradeniya}
၂။ ပါဠိႏွင့္ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ ေလ့လာသင္ၾကားေရး ဘဲြ႕လြန္တကၠသုိလ္၊ (ေကလနိယတကၠသိုလ္) {Post Graduate Institute of Pali and Buddhist Studies, University of Kelaniya}
၃။ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ပါဠိစာေပေလ့လာသင္ၾကားေရးတကၠသိုလ္ {Buddhist and Pali University (BPU)}
၄။ သီရိလကၤာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ {Sri Lanka International Buddhist Academy (SIBA)} ႏွင့္
၅။ အကြိဳင္းနစ္ ေကာလိပ္ (Aquinas College of Higher Studies)-တို႔ျဖစ္သည္။
          သီရိလကၤာႏိုင္ငံသို႔ ပညာသင္ၾကြလိုၾကေသာ ညီေတာ္/ေနာင္ေတာ္တို႔အတြက္ ယင္းတကၠသုိလ္မ်ားအထဲမွ တစ္ခုခ်င္းဆီကို သတင္းေဆာင္းပါးအေနျဖင့္  တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
          ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္သည္ ၁၉၄၂-ခုႏွစ္တြင္ စီလံုတကၠသိုလ္၏ အခဲြအျဖစ္ စတင္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၂-ခုႏွစ္တြင္ စီလံုတကၠသုိလ္ကို သီရိလကၤာတကၠသိုလ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ရာတြင္လည္း ယင္းတကၠသိုလ္၏ နယ္ေျမခဲြအျဖစ္ပင္ ဆက္လက္ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၈-ခုတြင္မူ သီးျခားရပ္တည္ႏိုင္သည့္ ေပရာေဒနိယတကၠသုိလ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။
          ေပရာေဒနိယတကၠသုိလ္သည္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ႐ွိ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ အႀကီးမား၊အက်ယ္၀န္းဆံုးျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ဧရိယာမွာ ၁၇၂၉-ဧကေက်ာ္႐ွိသည္။ ကိုလမ္ဘိုၿမိဳ႕မွ ကီလိုမီတာ ၁၀၀-ခန္႔အကြာ ေပရာေဒနိယၿမိဳ႕တြင္ တည္႐ွိၿပီး၊ ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္ထား႐ွိရာ ကႏီၵၿမိဳ႕ႏွင့္ ၇-ကီလိုမီတာအကြာတြင္ရွိသည္။ ကားရထားတို႔ျဖင့္ လြယ္လင့္တကူ သြားလာႏိုင္သည္။
          ေပရာေဒနိယသည္ တကၠသုိလ္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ စာအုပ္၊စာတမ္းႏွင့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာေပါင္း ၄၀၅၀၀-ေက်ာ္႐ွိေသာ စာၾကည့္တိုက္ႀကီး႐ွိသည္။ မဟာဌာနႀကီး (Faculty) ၈-ခုရွိၿပီး၊ ယင္းတို႔အသီးသီးေအာက္တြင္ ဌာနခဲြ(Department)ေပါင္း မ်ားစြာ႐ွိသည္။ (ဘဲြ႕လြန္တကၠသုိလ္ခဲြႏွစ္ခုႏွင့္ အျခားေသာ လူ႔အခြင့္ေရးေလ့လာမႈဆိုင္ရာစေသာ စင္တာမ်ားလည္း႐ွိသည္)။ မဟာဌာနႀကီး ၈-ခုမွာ-

၁။ Faculty of Agriculture
၂။ Faculty of Allied Health Sciences
၃။ Faculty of Arts
၄။ Faculty of Dental Science
၅။ Faculty of Engineering
၆။ Faculty of Medicine
၇။ Faculty of Science
၈။ Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science-တုိ႔ျဖစ္သည္။
          မဟာ၀ိဇၨာဌာန (Faculty of Arts) ေအာက္တြင္ ဌာနခဲြေပါင္း ၁၇-ခု႐ွိၿပီး၊ ယင္းတို႔အထဲတြင္ ပါဠိႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ ေလ့လာသင္ၾကားေရး႒ာန (Department of Pali and Buddhist Studies)လည္း ပါ၀င္သည္။ ဤဌာနတြင္သာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား တက္ေရာက္သင္ယူေနၾကသည္။
          ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္ မဟာ၀ိဇၨာဌာနေအာက္႐ွိ ပါဠိႏွင့္ဗုဒၶဘာသာ ေလ့လာသင္ၾကားေရး႒ာနတြင္ အမ္ေအ(M.A)ႏွစ္မ်ိဳး႐ွိသည္။ ပထမတစ္မ်ိဳးတြင္ ဘာသာရပ္ ၆-ခု သင္ယူရၿပီး ဘဲြ႕ယူစာတမ္း (Dissertation) တင္သြင္းရသည္။ စာသင္တစ္ႏွစ္ က်မ္းျပဳတစ္ႏွစ္ စုစုေပါင္း ႏွစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ ဘာသာရပ္ ၈-ခုသင္ယူရၿပီး စာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္းသာျဖစ္သည္။ စာတမ္းျပဳစုရန္လည္း မလိုအပ္ပါ။ မဟာ၀ိဇၨာဌာနအတြက္ ထုတ္ေ၀ေသာ တကၠသိုလ္လမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ သုေတသနစာတမ္းေရးသားရန္ အခ်ိန္လံုလံုေလာက္ေလာက္ မေပးနိုင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ စာတမ္းတင္သြင္းရျခင္းမ႐ွိသည့္ M.A-ကိုေ႐ြးခ်ယ္ရန္ ေလးေလးနက္နက္ တိုက္တြန္းထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။
          အမ္ေအတန္းႏွစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္ ေက်ာင္းတက္ရက္မွာ တစ္ပတ္လွ်င္ စေနေန႔တစ္ရက္သာ တက္ရၿပီး တစ္ေနကုန္တက္ရသည္။ စာသင္ကာလကို Semister-ႏွစ္ခုျဖင့္ သတ္မွတ္ၿပီး၊ တစ္ခုလွ်င္ ၆-လစီသတ္မွတ္သည္။ စာေမးပဲြေျဖဆိုရာတြင္ က်သည့္ဘာသာရပ္ကို ျပန္ေျဖရသည္။ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေက်ာင္းတက္ရက္မ်ားမွာ ၂-ရက္မွ ၃-ရက္အထိ တိုးသြားသည္။
          ပါဠိႏွင့္ဗုဒၶဘာသာေလ့လာေရးဌာနတြင္ B.A-တန္းကို ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါက M.Phil-တန္းကို တုိက္႐ုိက္တက္ခြင့္ျပဳထားေသာေၾကာင့္ M.A ႏွင့္ M.Phil- တို႔မွာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း တစ္ခုတည္းျဖစ္သည္။ သင္တန္းမ်ားကိုမူ Pali Studies ႏွင့္ Buddhist Studies-ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးခဲြထားပါသည္။ မိမိတို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ-
၁။ Courses in Pali Studies (M.A, M.Phil)
PST 601- Editing and Translating Pali Texts
PST 602- Abhidhrama Literature
PST 603- Textual Study
PST 604- Vinaya Literature
PST 605- Pali Grammatical Literature
PST 606- Buddhist Sanskrit Texts
၂။ Courses in Buddhist Studies (M.A, M.Phil)
BST 601- Theravada Abhidhamma
BST 602- Buddhist Counseling Psychology
BST 603 Buddhist Thought and Current Social Problems
BST 604- The Buddha Concept
BST 605- Theravada Buddhist Soteriology
BST 606- Buddhist Arts and Architecture of Sri Lanka
BST 607- Buddhism in Contemporary Sri Lanka-တုိ႔ျဖစ္သည္။
          M.A ႏွင့္ M.Phil သင္တန္းယူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးစာေမးပဲြမေျဖဆိုမွီ ဘာသာရပ္တိုင္းအတြက္ Assignment-ႏွစ္ခုစီကို တင္သြင္းရသည္။ စာေမးပဲြၿပီးေသာအခါမွ မိမိေရးသားမည့္ စာတမ္းကို Presentation-လုပ္ၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ယူရသည္။ ထိုေနာက္ မိမိက်မ္းကို Supervisor-လုပ္မည့္သူႏွင့္ က်မ္းၿပီးသည္အထိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရၿပီး၊ ေနာက္ဆံုးက်မ္းတင္သြင္းရာတြင္ Viva-ထိုင္ရသည္။
          အျခားတကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ M.A-ဘဲြ႕ရၿပီး M.Phil- လုပ္မည့္သူမ်ားသည္ ေက်ာင္းအပ္စဥ္ကတည္းကပင္ ေက်ာင္းမတက္ဘဲ သုေတသနစာတမ္းကို တိုက္႐ုိက္ေရးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္ကြန္းထိမ္းကိုေျပာၿပီး ေက်ာင္းအပ္ရသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက M.Phil-  ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေျခာက္လမွ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေဒါက္တာဘဲြ႕ (PhD)-ကို Upgrade-လုပ္ရာတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
          သုေတသနစာတမ္းတင္သြင္းရသူမ်ားသည္ M.A-ဘဲြ႕အတြက္ စာလံုးေရႏွစ္ေသာင္း၊ M.Phil- ဘဲြ႕အတြက္ စာလံုးေရေလးေသာင္းမွ ေျခာက္ေသာင္းအတြင္း တင္သြင္းရၿပီး၊ PhD-ဘဲြ႕အတြက္ အနည္းဆံုးစာလံုးေရရွစ္ေသာင္း တင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ M.Phil ႏွင့္ PhD က်မ္းျပဳေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေျခာက္လလွ်င္တစ္ႀကိမ္ က်မ္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစီအရင္ခံစာ (Progress Report)ကို တင္သြင္းရသည္။
M.Phil-အတြက္ ေက်ာင္းအပ္လိုသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းမအပ္မွီ သုေတသနစာတမ္း အဆိုျပဳလႊာ(Synopsis)ကို ျပင္ဆင္ၿပီးယူသြားရသည္။ ဌာနမွဴး သို႔မဟုတ္ တာ၀န္႐ွိသူတစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ တုိင္ပင္ၿပီး အဆင္ေျပေလာက္မွ ေက်ာင္းအပ္ရသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက PhD-ကို Upgrade-လုပ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ကို ေက်ာ္သြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
သီရိလကၤာ႐ွိတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ M.A-ၿပီးေစကာမူ PhD-ကို တိုက္႐ိုက္လုပ္သည့္ ထံုးစံမ႐ွိၾကပါ။ M.Phil-ကို အရင္လုပ္ၾကရၿပီးမွ သတ္မွတ္ခ်ိန္ ကာလအတြင္းႏွင့္ သုေတသနစာတမ္း၏ ေရွ႕ဆက္အလားအလာရွိမႈအေပၚမူတည္၍ PhD-ကို Upgrade-လုပ္႐ိုးထံုးစံ႐ွိသည္။
M.Philႏွင့္ PhD-တို႔ကို တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးေက်ာင္းအပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း M.A-အတြက္ ေက်ာင္းအပ္သူမ်ားသည္ ပထမ ၆-လပတ္ (First Term)ကို စတင္ေလ့႐ွိသည့္ စက္တင္ဘာလမတိုင္မွီ ေက်ာင္းအပ္ထားရသည္။ ဒုတိယ ေျခာက္လပတ္ (Second Term)ကို ၾသဂုတ္လတြင္ ျပန္စေလ့ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ဘဲြ႕လြန္ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ေသာ M.Aႏွင့္M.phil-တန္းတို႔ကို တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဒုတိယေျခာက္လပတ္ကေန ေက်ာင္းကိုစတင္တက္ႏိုင္သည္။ ေနာင္ႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္ စေသာအခါ ထိုဒုတိယေျခာက္လပတ္ကေန တက္ထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အစားထိုးအေနျဖင့္ ပထမေျခာက္လပတ္ကို ျပန္တက္ၾကရသည္။
ေက်ာင္းအပ္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာအတန္းအတြက္ မိမိ၏ဘဲြ႕လက္မွတ္ကို လက္ခံျခင္း႐ွိ-မ႐ွိ ဌာနမွဴးကို ေ႐ွးဦးစြာေမးျမန္း စံုစမ္းရသည္။ ဌာနမွဴး၏ အတည္ျပဳခ်က္ကိုရလွ်င္ Post Graduate Unit-မွ ေလွ်ာက္အလႊာေတာင္းကာ လိုအပ္သည္မ်ားျဖည့္စြက္ၿပီး ဘဲြ႕လက္မွတ္မိတၱဴႏွင့္အတူ Post Graduate Unit-ကို ျပန္လည္တင္သြင္းရသည္။ တစ္လခန္႔ၾကာမွ တရား၀င္ေလွ်ာက္လႊာေခၚစာကို စာတိုက္မွတဆင့္ ေပးပုိ႔သည္။ ထိုေလွ်ာက္လႊာကိုျဖည့္စြက္ၿပီး ေက်ာင္းစရိတ္သြင္းကာ တရား၀င္ေက်ာင္းအပ္ျခင္းကိုျပဳလုပ္ရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အစိုးရဓမၼာစရိယဘဲြ႕လက္မွတ္အပါအ၀င္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရာ၀ါဒ သာသနာျပဳတကၠသိုလ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္-မႏၱေလး)၊ သီတဂူ ကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္ႏွင့္ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္-မႏၱေလး) B.A-ဘဲြ႕လက္မွတ္မ်ားကို အသိမွတ္ျပဳလက္ခံပါသည္။ အစိုးရဓမၼာစရိယဘဲြ႕အတြက္ Notary-ျပဳလုပ္ခဲ့ဖို႔လိုပါသည္။
မည္သည့္ဘြဲ႕အတြက္မဆို မွတ္ပံုတင္ေၾကး သို႔မဟုတ္ေက်ာင္းအပ္ေၾကး (Registration Fee)-မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀-ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းေၾကးကို အရင္ႏွစ္မ်ားက ႏွစ္စဥ္သြင္းရသည္။ စာၾကည့္တုိက္ေၾကးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၀-ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ၂၀၁၁-ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္မွတ္ပံုတင္ေၾကးအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀-ကို သြင္းစရာမလိုေတာ့ပဲ သီရိလကၤာ႐ူပီးႏွစ္ေထာင္(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀-ခန္႔)သာသြင္းရေတာ့သည္။ ေက်ာင္းစတင္အပ္သည့္ ႏွစ္တြင္သာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀-ကို သြင္းရန္လိုေတာ့သည္။
Academic Fee-မ်ားမွာ M.A-အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၊ M.Phil-အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀-ႏွင့္ PhD-အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅၀-တို႔ျဖစ္သည္။ ဤေၾကးမ်ားမွာ ေထရ၀ါဒႏို္င္ငံမွ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ေတာင္အာ႐ွအဖဲြ႕၀င္ႏိုင္ငံ(SAARC)မ်ားအတြက္ အထူးေလ်ာ့ထားသည့္ ပမာဏျဖစ္သည္။ (မွတ္ခ်က္။          ။ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္မွစ၍ Academic Fee-မ်ား တက္သြားေၾကာင္းသိရသည္။ မည္မွ်တက္ေၾကာင္းကိုမူ အတိအက် မထုတ္ျပန္ေသးသည့္အတြက္ မသိရေသးေပ။ ၂၀၁၂-၁၃-ပညာသင္ႏွစ္ စတင္ေသာအခါမွ တရား၀င္ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။)
ဘဲြ႕အသီးသီးအတြက္ ႏွစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွာ- M.A-သုေတသနစာတမ္း မေရးသူမ်ားအတြက္ ၁-ႏွစ္၊ ေရးမည့္သူမ်ားအတြက္ ၂-ႏွစ္မွ ၃-ႏွစ္၊ M.Phil-အတြက္ ၂-ႏွစ္မွ ၄-ႏွစ္အတြင္း၊ PhD-အတြက္ ၃-ႏွစ္မွ ၇-ႏွစ္အတြင္း အသီးသီးျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အေဆာင္ႏွင့္စားေသာက္ေရးစသည္တို႔ကို တကၠသိုလ္မွ စီစဥ္ေပးမည္မဟုတ္ဘဲ ကုိယ့္အစီစဥ္ႏွင့္ကို စီစဥ္ရမည္ျဖစ္သည္။
ေမတၱာျဖင့္-
               အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                   Saturday, September 3, 2011
Saturday, June 23, 2012-တြင္ “ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္ လမ္းညႊန္” ေဆာင္းပါးကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္သည္။
Ref;
1.    University of Peradeniya, Faculty of Arts, Post Graduate Prospectus

1 comments:

Mary Grace said...

Hi looks so impressive and interesting blogs, come and visit us back too:
http://motors.com.mm/?utm_campaign=mot_mm_lb_blog_mgesc&utm_source=mot_lb_blog&utm_medium=lb_blog

Post a Comment