အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, May 16, 2012

ေက်းလက္ျမင္ကြင္း ေက်းလက္႐ႈခင္း-၄


              ေရွးႏွစ္ေေပါင္းမ်ားစြာကေန ယေန႔တိုင္ထိ ေက်းရြာေနလုထုတို႔ အခ်ိန္သိေစရန္ နာရီထိုးရာတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ စည္ေတာ္ႀကီးျဖစ္သည္။ ဤစည္ေတာ္ႀကီးကို ထိုးစည္ျဖင့္ တဲြထိုးၿပီး နံက္ ၇-နာရီ၊ ၉-နာရီ၊ ေန႔လည္ ၁၂-နာရီ၊ ေန႔ခင္း ၃-နာရီႏွင့္ ညေန ၅-နာရီ အခ်ိန္တို႔တြင္ အသံုးျပဳသည္။           ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွ စ၍ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ထိုးစည္ျဖင့္ ေက်းရြာ လူထုအား အခ်ိန္ကို သိေစသည္။ ထိုးစည္ကို နံက္ ၆-နာရီမွ စ၍ ညေန ၆-နာရီတိုင္ေအာင္ သားေရစည္ႏွင့္ တစ္လွည့္ တံုးေမာင္းျဖင့္ တစ္လွည့္ တဲြထိုးေလ့ရွိသည္။  ထိုးစည္ခ်ည္း သက္သက္ကို နံက္- ၆-နာရီ၊ ၈-နာရီ၊ ၁၁-နာရီ၊ ေန႔ခင္း ၁-နာရီ၊ ေန႔ခင္း ၂-နာရီ၊ ညေန ၄-နာရီႏွင့္ ညေန ၆-နာရီတို႔တြင္ အသံုးျပဳသည္။

0 comments:

Post a Comment