အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, May 3, 2012

ေက်းလက္ျမင္ကြင္း ေက်းလက္႐ႈခင္း-၃


သဘာ၀စိမ္းလန္းေတာ (၂၀၁၁၊ ႏို၀င္ဘာလ)
ေရတြင္းႀကီးရြာ၊ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတိုင္း။

0 comments:

Post a Comment