အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, May 1, 2012

ေက်းလက္ျမင္ကြင္း ေက်းလက္႐ႈခင္း-၂

 ကိုးတြင္းႀကီးေတာင္ ေစတီမ်ား (၂၀၁၁၊ ႏို၀င္ဘာလ)
ေရးတြင္းႀကီးရြာ၊ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတိုင္း။

0 comments:

Post a Comment