အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, April 27, 2012

ေသဆို...ေသ၊ ရွင္ဆို......ရွင္


“ေသဆို…ေသ၊ ရွင္ဆို…ရွင္”
ေဗဒင္ဆရာ…. ခင္ဗ်ားအိမ္ေရွ႕မွာ ငွက္ေပ်ာပင္ရွိလား…?
ပထမေမးသူ…. မရွိပါဘူးဆရာ
ေဗဒင္ဆရာ…. မရွိရင္… စိုက္လိုက္။
*****
ေဗဒင္ဆရာ…. ခင္ဗ်ားအိမ္ေရွ႕မွာ ငွက္ေပ်ာပင္ရွိလား…?
ဒုတိယေမးသူ…. ရွိပါတယ္ဆရာ
ေဗဒင္ဆရာ…. ရွိရင္…ခုတ္ပစ္လိုက္။

0 comments:

Post a Comment