အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Monday, April 16, 2012

သတိ အသိ


“သတိ အသိ”
(ျမဴး-ထူး-ေပ်ာ္-ေစ)
ႏွစ္ကူး ျမဴးၾကေစ
မ႐ူးၾကေလႏွင့္
ျမဴးကာ သတိ
႐ူးတာ လူသိ။
ႏွစ္ကူး
ထူးၾကေစ
မမူးၾကေလႏွင့္
ထူးတာ အသိ
မူးတာ ကုန္ထိ။
ႏွစ္ကူး
ေပ်ာ္ၾကေလ
မေမာ္ၾကေစႏွင့္
ေပ်ာ္တာ သူခ်စ္
ေမာ္တာ လူညစ္။
ႏွစ္ကူး ေစႏိုင္သေလ
ေငးငိုင္မေနနဲ႔
ေစႏိုင္ လူထက္
ေငးငိုင္ လူပ်က္။      ။
အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
13 April 16, 2012

0 comments:

Post a Comment