အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, February 9, 2012

အဆင့္တက္လာေသာ သီရိလကၤာတကၠသိုလ္မ်ား


“ေတာင္အာရွေဒသ၊ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ (၁၀၀)အတြင္းသို႔
ေရာက္ရွိလာသည့္ သီရိလကၤာတကၠသိုလ္မ်ား“

            * ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ (၁၀၀)တြင္ ကိုလမ္ဘို တကၠသိုလ္မွာ အဆင့္(၈)ႏွင့္  ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္မွာ အဆင့္ (၂၃) သို႔ အသီးသီးေရာက္ရွိလာသည္။ 
                                                               အဆင့့္ျမင့္ပညာေရးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ျပည္တြင္းတကၠသိုလ္(၆)ခုကို ေတာင္အာရွေဒသတြင္းရွိ ထိပ္ တန္းတကၠသိုလ္ (၁၀၀) အတြင္းေရာက္ေအာင္ အစိုးရမွ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။
       ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ား အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ သီရိလကၤာမွ (၁) Colombo, (၂) Peradeniya, (၃) Sri Jayawardena pura, (၄) Jaffna, (၅) Rajarata and (၆) the Open University စေသာ တကၠသိုလ္(၆)ခုကို အဆင့္ျမင့္ ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီး႒ာနမွ အတြင္းေရးမႈး Dr. Sunil Jayantha Nawaratne-မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

        ၂၀၁၂-ခု၊ ေတာင္အာရွေဒသတြင္း ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ (၁၀၀) တြင္ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ား အဆင့္ တိုးျမင့္သတ္မွတ္ေပးခ်က္အရ ကိုလမ္ဘိုတကၠသိုလ္မွာ ေဒသတြင္း ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္(၁၀)ခုထဲ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး အဆင့္ (၈)သို႔ေရာက္လာသည္။၊ ေပရာေဒနိယ တကၠသိုလ္မွာ အဆင့္ (၂၃)၊ ေမာရထု၀ (Moratuwa University)မွ အဆင့္(၅၀)၊ သီရိဇယ၀ါေဒန ပူရတကၠသိုလ္မွာ အဆင့္ (၆၁) ႏွင့္ ေကလနိယတကၠသိုလ္မွာ အဆင့္ (၉၈) သို႔ အသီးသီးေရာက္ လာၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ The Jaffna, Rajarata ႏွင့္ Open University-တကၠသိုလ္ (၃)ခုတို႔မွာ ေဒသတြင္း ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ (၁၀၀) အတြင္း မေရာက္ရွိေသးေပ။ .
         လာမည့္ႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိတကၠသိုလ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ားအဆင့္ေရာက္ေအာင္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး၀န္ႀကီး႒ာနမွ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း၊ သမၼတမွ ယင္းစီမံကိန္းအတြက္ ႐ူပီး သန္း(၆၀၀) သတ္မွတ္ေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း Dr. Nawaratne က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္) ျပန္ဆိုသည္။
ရည္ညႊန္းကိုးကား; DAILY NEWS; Friday, 10 February 2012

0 comments:

Post a Comment