အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, February 7, 2012

ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ေသာ အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀

ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ေသာ အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀
(ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္၏ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္)
နိဒါန္း
  ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦး၏ ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ အိမ္ေထာင္ေရး ဟူသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာအရာ မဟုတ္သကဲ့သို႔ နိမ့္က်သည့္အရာလည္း မဟုတ္ပါ။ ဗုဒၶဘာသာသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို ဘာသာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တာ၀န္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ သေဘာမထား သလို ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ နဖူးစာေရးသည့္ ဓမၼမဂၤလာဟုလည္း မယူဆေပ။ လူအခ်ိဳ႕က အိ္မ္ေထာင္ေရးကို ေကာင္းကင္ဘံု၌ ပႏၷက္ခ်ေပးသည္ဟု ယံုၾကည္ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ကမူ ငရဲျပည္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကေၾကာင္း အဆိုးျမင္၀ါဒီတစ္ဦးက ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ ပင္ကိုအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ေရးဆိုသည္မွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးႏွင့္ လူမႈေရး ၀တၱရားတစ္ခုျဖစ္သည္။ မျဖစ္မေန လုပ္ရမည့္အရာ မဟုတ္ေပ။ အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးပါ အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္ သို႔မဟုတ္ တစ္ကိုယ္ေရတစ္ကာယေနခြင့္ကို စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိရမည္။ ဤသို႔ဆိုျခင္းျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို ကန္႔ကြက္သည္ဟု မဆိုလိုပါ။ ဤေလာကတြင္ရွိေသာ လူမ်ားအားလံုးက အိမ္ေထာင္ေရးသည္ မေကာင္းပါဟု မည္သူမွ်ေျပာမည္မဟုတ္။ အိမ္ေထာင္ေရးကို ဆန္႔က်င္ေသာ ဘာသာေရးလည္းမရွိေပ။

          လက္ေတြ႕မွာမူ သက္ရွိအရာ၀တၳဳမွန္သမွ်သည္  ကာမဂုဏ္ခံစားမႈ၏ အက်ိဳးဆက္တစ္ခုအေနျဖင့္ စတင္ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္သည္။ လူသားတို႔အၾကားတြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း အေလ့အထမွာ လူ႔ေဘာင္ အဖဲြ႕စည္းသည္ လူသားမ်ိဳးစိတ္ ဆက္လက္တည္တံ့ေစရန္ တာ၀န္ယူဖို႔ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး လူငယ္လူရြယ္မ်ား အျခားတစ္ဦးအား ဂ႐ုတစိုက္ရွိျခင္းကို အာမခံခ်က္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္က ကာမစပ္ယွဥ္ျခင္းေၾကာင့္ ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးမ်ားကို အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၌ တာ၀န္ရွိသည္၊ အနည္းဆံုး ကေလးမ်ား အရြယ္ေရာက္သည္အထိ ျဖစ္သည္ ဟူေသာ ျငင္းခံုမႈအေပၚတြင္ အေျခခံသည္။ ထို႔ျပင္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ ထိုတာ၀န္ကုိ ထိန္းသိမ္းဖို႔ႏွင့္ တာ၀န္ယူဖို႔ျဖစ္သည္။
 လူ႔အဖဲြ႕စည္းသည္ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံမႈႏွင့္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး မွီခိုမႈျဖစ္ေသာ ေပါင္းသင္းဆက္သြယ္မႈ ကြန္ယက္မွ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ လာျခင္းျဖစ္ သည္။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ အားလံုးသည္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီရန္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါႏွစ္ျမဳပ္ထားျခင္းႏွင့္ အဖဲြ႕စည္းတစ္ခု သို႔တည္းမဟုတ္ လူ႔အသိုင္းတစ္ခုတြင္ ရွိေနသူမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးသည္ ဤအားေကာင္းသည့္ အေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ အကာကြယ္ေပးျခင္းျဖစ္ေသာ ကူးလူးဆက္ဆံမႈ လူမႈကြန္ယက္၏ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္သည္။ သာယာေသာ အိမ္ေထာင္ေရးသည္ နားလည္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ တေျဖးေျဖးႏွင့္ ရွင္သန္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးသင့္သည္။ စိတ္လိုက္မာန္ပါ မျဖစ္သင့္။ စစ္မွန္ေသာ သစၥာေစာင့္သိမႈျဖစ္သင့္ၿပီး အလိုလိုက္႐ုံသက္သက္မွ်သာ မျဖစ္သင့္။ အိမ္ေထာင္ေရး ထံုးတမ္းဓေလ့သည္ ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားေရး၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္၏ ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္၊ အထီးက်န္ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ ပူပင္ေသာကျဖစ္ျခင္းတို႔မွ ကင္းလြတ္ေစရန္  အေျခခံေကာင္းကို ပံ့ပိုးေပးသည္။ အိမ္ေထာင္ေရး၌ အိမ္ေထာင္ဖက္တစ္ဦးခ်င္းစီက လိုက္ေလ်ာညီေထြသည့္ အခန္းက႑ကို ျဖစ္ေစသည္။ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦးက ခြန္အားႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား ခိုင္မာမႈကိုေပးသည္။ အခ်င္းခ်င္း ေဖးေဖးမမ အကူအညီေပးကာ မိသားစုအတြက္ ေၾကာင့္ၾကစိုက္မႈႏွင့္ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္မႈ အေပၚတြင္ မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္၏ ကၽြမ္းက်င္သည့္ပညာရပ္ကို တန္ဖိုးထားအသိမွတ္ျပဳေပး သည္။ ေယာက်္ား သိုမဟုတ္ မိန္းမက ပို၍အခရာက်သည္ဟူေသာ အေတြးမ်ိဳးမရွိရေပ။ တစ္ဦး၏ လိုအပ္ခ်က္ကို အျခားတစ္ဦးက ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးဟူသည္ သမမွ်တၿပီး သာယာေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ ရက္ေရာေသာ တည္ၿငိမ္ေသာ အေလးနက္ထားအပ္သည့္ စီးပြားဖက္ျဖစ္သည္။
          ဗုဒၶဘာသာတြင္ သာယာခ်မ္းေျမ့ေသာ အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ လိုအပ္ေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ားအားလံုးကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးသုခကို အမွန္တကယ္ အလိုရွိသူသည္ ျမတ္ဗုဒၶနည္းေပးညႊန္ျပေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို မ်က္ကြယ္မျပဳသင့္ပါ။ တရားေတာ္မ်ား တြင္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ လက္ထပ္ၿပီး ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးကို အေလးအနက္ထားသူတို႔အတြက္ အႀကံေပးခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။ “သင့္ျမတ္ၿပီး နားလည္မႈရွိေသာ ဇနီးမယားကို ရွာေတြ႕ႏိုင္လွ်င္၊ သင့္ျမတ္ၿပီး နားလည္မႈေပးႏိုင္ေသာ လင္ေယာက်္းကိုရွာေတြ႕ႏိုင္လွ်င္ ထိုအမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ အမွန္တကယ္ကံေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္”ဟု ျမတ္ဗုဒၶက မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ သည္။
                                                         အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                                             Thursday, February 02, 2012
မွတ္ခ်က္။     DR. K. SRI DHAMMANANDAA HAPPY MARRIED LIFE တြင္ပါေသာ INTRODUCTION ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္္ဆိုသည္။ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ရွိေသာ္ ဘာသာျပန္ဆိုသူ၏ အားနည္းခ်က္သာျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment