အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, February 1, 2012

"ေလွ်ာက္ခဲ့ရသည့္ လမ္းႏွစ္သြယ္"


avSsmufcJh&onfh vrf;ESpfoG,f
          omoemh0efxrf;&Sif? &[efrsm;ESifh omoemhEG,f0if oDv½Sifrsm;onf *E¦"l&ESifh 0dyóem"l&[lí vkyfaqmif&rnfh wm0efESpfrsdK;&Sd&mwGif a&S;OD;pGm *E¦"l&ac: y&d,wådpmay oifMum;jcif;udk pwifvkyfaqmifavh&SdMuonf/ a,bk,stm;jzifh omraP(udk&if)i,fb0rS pwifum touf30-ausmf? 40-0ef; usif umvtydkif;jcm;txd pmayoifMum;jcif; (pmoifom;b0) jzifhom b0udkjrSKyfESHcJhMuonf/ xkdaemufwGifawmh oufqdkif&m e,fy,ftoD;oD;wGif us&momoemjyK wm0efrsm;udk xrf;aqmif um twå[dw? y&[dwvkyfief;rsm;udk udk,fpGrf;? ÚmPfpGrf;&Sdoa½GU aqmif½GufMuonf/
          q,fpkESpfoHk;pkru pmayoifMum;jcif;jzifhom b0udkjrSKyfESHcJhMuaomfvnf; tcsdKUrSm i,f? vwf? BuD;pmar;yJGrsm; atmif½HkrSsESifhyif ynma&;udk tqHk;owfMu&onf/ tcsdKUrSmvnf; "r®mp&d,wef;udk atmifjrifum bJGUwpfckudkjzifh &cJhygonf/ odkY&mwGif jyifypmayrsm;ESifh xdawGYcGifh r&cJhay/ xdkYtjyif edum,fig;&yfpaom rl&if;Ak'¨pmayrsm;ESifhvnf; tvSrf;a0;vsufom &Sdaeao;onf/ tenf;pkaom pmoifom;rsm;om q,fpkESpfwpfcktwGif;wGif "r®mp&d,wef; bJGU&onftxd ynma&;yef;wdkifudk vSrf;udkifEdkifcJhMuonf/
          jrefrmEdkifiHwGif edum,fig;&yfpaomusrf;pmrsm;udk pmoifom;rsm;ESifh apmapmpD;pD;rdwfqufay;aom toif;pmar;yJGrsm;pGm &Sdygonf/ tqdkyg toif;pmar;yJGrsm;\ tusdK;aus;Zl;aMumifh yd#uwfpmayrsm;udk i,fi,f½G,f½G,fESifh xdawGUcGifhum; &Muygonf/ ,if;odkY xdawGUcGifh&olrsm;rSmvnf; vuf&SdoHCmta&wGufESifhpmvSsif tenf;pkrSsom jzpfonf/

          rnfodkYqdkap pmoifom;rsm;tm;vHk; BuHKawUG&avh&Sdaom pmoifMum;enf; tawGUBuHKurl tm;vHk;xyfwl jzpfonf/ q&morm;rsm;xHwGif pmwuf&onf/ xdkYaemuf jy|mef;usrf;pmESifh q&mhtmabmftwkdif; ]]\? onf}}rvGJ tvGwfusuf&onf/ twef;wdkif;wGif tenf;qHk; ajcmufbmomESifhtxuf oifMum;&aomfvnf; tm;vHk;rSm tvGwfusuf&aom enf;wpfckom jzpfonf/ wpfaeYwm oifMum; usufrSwfNyD;orSsudk na&mufvSsif tarSmifxJwGif (rD;rsm;udkydwfí) pmjyef(n0gqdk)&onf/
          q&mrsm;uvnf; pmar;yJGatmifzdkYudk OD;wnfoifMum;ouJhodkY pmoifom;rsm;uvnf; pmar;yJGatmifzdkYtwGufom tm;xkwfMuonf/ omreftm;xkwfrIawmh r[kwfyg/ aeYpOf tenf;qHk; 12-em&DrS 18-em&DtwGif; pmayoifMum;jcif;jzifhom ukefqHk;Mu&onf/ pm;csdef? tdyfcsdefESifh taxGaxGvkyfief;rsm;twGuf 8-em&DcefYrSsom &Sdonf/ wpfv? ESpfv vkyf&onfr[kwf/ wpfESpfvSsif tenf;qHk; 10-vcefYrSs vkyf&onf/  pm0gydwfcsdef aEGtm;vyf&ufrsm;rSmyif ,rdkuf? y|mef;ESifh "r®mp&d,paom oifwef;toD;oD;udk oGm;a&mufwufvdkufMuao;onf/
          tcsdKUq&mrsm;u pmar;yJGqdkif&mtjyif odoifhodxdkufaom pmaytaMumif;rsm;? yd#uwfqdkif&m A[kokwrsm;udk oifMum;ay;vmvQifvnf; pmoifom;rsm;u rBudKufMuay/ taMumif;rSm tywfpOfpmar;yJGrsm;? vywfpmar;yJGrsm;? toif;pm;ar;yJGrsm;ESifh tpdk;&pmar;yJGrsm;udk atmifjrifzdkY&mtwGuf wdkuf½kduftusdK;rjyKEdkifaomaMumifh jzpfonf/ pmar;yJGatmifzdkYu pmoifumvwpfavSsmufvHk;wGif t"dujzpfNyD; xdkxdkpmar;yJGrsm;NyD;aomtcgrS? wpfenf;ajym&vSsif bJGUwpfckckudk&NyD;í pmayoifMum;jcif;udk &yfem;onfhtcsdefa&mufrS taxGaxGESifh yd#uwfqdkif&m A[kokwrsm;udk avhvmawmhrnf[k a,bk,s oEéd|mefcsxm;jcif;aMumihfvnf; jzpfonf/
          trSefwu,fpmoifom;b0udk jzwfausmfNyD;aomtcgwGifrl xdkxdkA[kokwrsm;udk udk,fwdkifavhvmaomolrsm;um; tawmfyif&Sm;avonf/ tvkyfwpfckudk rkef;wD;atmifvkyfcJhaomaMumihf zdtm;r½SdaomtcsdefwGif xyfrHrvkyfcsifawmh[k tcsdKUynm&Sifrsm;u axmufjyMuonf/ tcsdKUuvnf; q,fausmfouf umvwpfavSsmufvHk; ½SdorSspGrf;tm;wdkYudk oifMum;rIwpfckwnf;wGifom jrSKyfESHcJhaomaMumihf um,? ÚmPpGrf;tm;rsm; ukefcrf;oGm;jcif;jzpfonf[k qdkvmMuonf/
          aemufydkif;umvrsm;wGifrl tpOftvm pmoifenf;rsm;tjyif Ak'¨pmayudk acwfopfenf;pepfwdkYjzifh oifMum;ay;aom wuúodkvfrsm;vnf; jrefrmEdkifiHwGif ay:aygufvmonf/ vdktyfcsufaMumifh ay:xGufvmjcif;[kvnf; qdkEdkifygonf/ xdkxdkacwfopf enf;rsm;jzifh oifMum;rIudk tm;ay;vmaom wuúodkvfrsm;onfvnf; q&mhxHpmwuf? NyD;vQifusufrSwf? usufrSwfxm;onfhtwdkif; ajz(wuf? usuf? ajz)tqifhudkum; rausmfEdkifao;ay/ wuúodkfvfpmoifom;wpfOD;taejzifh q&mhxHwGif pmusufNyD; tvGwfrjyef&jcif;ESifh bmompum;topfrsm;udk oif,l&onfom xl;jcm;awmhonf/ usefonfh oifMum;avhvmrItydkif;rSm tpOfvm pmoifwdkufrsm;rSmuJhodkYyif/ ]]aMumifykZGefpm; uGswfuGswf0g;odkY? tm*Hk&rS tm*vl}}paom tpOftvm oifMum;? oif,lpepfudkrl rvGefqefEdkifjyef/
          wuúodkvf[laoma0g[m&onf wuúESifhoDvudk aygif;pyfíjzpfay:vmaom ygVdoufa0g[m&jzpfNyD; BuHpnf&rnf? avhusuf&rnf[k qdkxm;aomfvnf; jy|mef;usrf;pmESifh q&mhtmabmftwdkif; ajzqdkEkdifjcif; r&SdvQif pmar;yJGatmifzdkYum; rvG,f/ atmifapumrl tqifhrDzdkY? *kPfxl;&zdkYawmh a0;oGm;Edkifonf/ yd#uwfuJhokdY pmayrsm;udk tm*HkusufrSwf&onfrSm vkyfoifh? vkyfxkdufaom tvkyfjzpfaomfvnf; pmpDpmuHk;rsm;uhJokdY udk,fydkifOmPfjzifh a&;ajz&rnfh t&mrsm;udk usufajz&jcif;rsdK;um; rjzpfoifhay/ tqdkyg jy|mef;pmrsdK;onf enf;,lzdkY&mom jzpfNyD; ,if;udktajccHum udk,fydkifa&;wwf? awG;wwfNyD;? topfzefwD;EdkifzdkYom jzpfoifhonf/
          oD&dvuFm\ tajccHynm oifMum;a&;pepfudk xJxJ0if0if rodaomfvnf; ynma&;udk pdwf0ifpm;onfhtavsmuf vufvSrf;rSDoa½GUawmh avhvmjzpfonf/ udk,fwdkifvnf; a'ocH bkef;BuD;ausmif;wGif aevmonfrSm ESpfESpfeD;yg;MumcJhNyD/ xdkumvtwGif; tywfpOfawGU&onfh we*FaEG Ak'¨bmom ,Ofaus;rIoifwef; (Sunday Dhamma School)udk a&mufvmonfh tajccH ausmif;om;rsm;udk awGU&onf/ rdrdaeaomausmif;rS ausmif;xdkifq&mawmfonf ausmif;om; aygif; (600)ausmfcefY &Sdonfh tpdk;&txufwef;ausmif;wGif q&mwpfa,mufjzpfí olESifhtwl tpdk;&txufwef;ausmif;rsm;ukdvnf; tcgtm;avsmfpGm a&mufcJhzl;onf/ eD;pyf&mpmoifwdkuf (Privena)rsm;udkvnf; a&mufcJhzl;onf/ tajccHtwef;rsm; jzpfonfESifhtnD wef;ausmif;om; rsm;omru pmoifwdkufoHCmrsm;yg jy|mef;pmtkyfudkxrf;um pmayoifMum;Muonfudkom awGU&onf/   
          xdkrSwpfqifhwufum wuúodkvftqifhe,fy,fudk MunfhvdkufvQifrl tajccHtwef;rsm;ESifh wpfrluJGjym;oGm;onfudk awGU&onf/ okdYaomf oD&dvuFmwuúodkvfynma&;udkrl tyfusrwfus rodonfudkawmh 0efcH&ayrnf/ odkY&mwGif rdrdwufa&mufzl;onfh auved,wuúodkvf (PGIPBS, University of Kelaniya)? bDyD,l wuúokdvf (Buddhist and Pali University {BPU})ESifh ay&ma'ed,wuúodkvf (University of Peradeniya)wdkYwGif awGU? jrif? Mum;od&onfh twdkif; ajym&vQif wuúodkvfynma&;ESifh tajccHynma&;rSm ododomomjcm;em;oGm;onfudk awGU&onf/
          txufygtcsufrsm;udk tajccHíajym&vQif oD&dvuFmynmoifMum;a&;pepfrSm tajccHESifh txufwef;wdkYwGif jy|mef;usrf;pmudk tav;ay;aom pmoifMumenf;jzpfNyD; wuúodkvftqifhwGifrl pmMunfhwdkufudk tav;ay;aom pmoifenf;jzpfonf/ 
          wuúodkvfausmif;om;wpfa,muftaejzifh jy|mef;pmtkyfrsm;udkudkifum ausmif;wufp&m rvdkyg/ xkdYtwl q&muvnf; jy|mef;pmtkyfrsm;udkudkfifum oifMum;ay;vdrhfrnf r[kwfyg/ xkdjy|mef; pmtkyfrsm;udk wuúodkvfpmMunfhwdkufwGif ausmif;om;udk,fwdkif zwf½Iavhvm&onf/ ,if;pmtkyfrsm;udk tajccHum oifMum;aom q&m\t,ltq? tjrif½Iaxmifhrsm;udk rSwfom;í rdrdzwfrSwf xm;onfht&mrsm;? t,lqrsm;ESifh rwdkufqdkifvQif tajctwif aqG;aEG;Ekdifonf/ tjyeftvSef ar;jref;Ekdifonf/
          pmMunfhwdkufonf wuúodkvfausmif;om;wpfa,muftwGuf toufjzpfí ausmif;tyfpOfuwnf;uyif pmMunfhwdkufaMu;udkvnf; wpfygwnf; oGif;&onf/ trfat(M.A)wef;udk jyefvnfajzqdkrnfh ausmif;om;wpfa,mufudk ausmif;jyeftyfay;&ef tultnDawmif;í vdkufay;cJhzl;onf/ ,if;ausmif;om;u rdrdonf pmMunfhwdkufudk toHk;rjyKonfhtwGuf pmMunfhwdkufaMu;udk roGif;EdkifaMumif; vufaxmufarmfuGef;xdrf;udkajym&m pmMunfhwdkufudk toHk;rjyKvQif 'DESpfvnf; pmar;yJGxyfus vdrfhrnf[k jyefajymonfudk awGUcJh&onf/ 
000000000
          tbd"r®w¬o*F[wGif yg0ifaom pdwfydkif;udk tajcjyKrlvwef;wGif udk&ifi,fb0jzifh pwifoifMum;&onf/ pdwfydkif;NyD;atmifoifzdkYtwGuf wpfvcefYMumonf/ ygVd? teuf? jrefrmjyefawGomru t&aumufawGyg usuf&aomaMumifh jzpfonf/ tao;pdwf oifMum;aomenf;pepf jzpfygonf/ tvGwfvnf; tukef&ygonf/ odkY&mwGif wu,fhqdkvdk&if; t"dyÜgudk,fawmh rodcJh&yg/ wuúodkvfudka&mufjyefawmh i,fpOfuusufcJh&aom pdwfydkif;udk t*Fvdyfvdkjyefusuf&onfom xl;onf/ usefwmuawmh i,fpOfuoifcJh&onfh twkdif;yif/ tcsdefuawmh i,fpOfuoifMum;cJh&wmxuf ydkíMumoGm;onf/ toufBuD;rS 0ufoufaygufouJhodkY t½G,fvGefrS t*FvdyfpmayESifh bmompum;udk pwifxdawGU&aomaMumifhyif/
          oD&dvuFmwGif ausmif;wufawmh q&mu pdwfydkif;udk oifoGm;onfrSm ig;rdepfyif rMumvdkuf/ pdwfydkif;udk tusOf;csKyfajym&vQif oDv? orm"d? ynmwdkY jzpfaMumif;? umrpdwf 54-yg;rSm ukodkvf? tukodkvfwdkYudk ajymjcif;aMumifh oDvjzpfaMumif;? ½lypdwf 15-yg;ESifh t½lypdwf 12-yg;wdkYrSm psmefpdwfrsm;jzpfjcif;aMumifh orm"dudkqdkvdkaMumif;? avmukwå&mpdwftusOf; 8-yg;? tus,f 40-wdkYrSm ynmjzpfaMumif; oifoGm;onf/ Ak'¨bmomtESpfcsKyfudk pdwfydkif;ESifhyif oifjyoGm;onf/
          jrefrmausmif;om;oHCmawmfwdkY\ tm;omcsufrSm umrpdwf 54-yg;vdkY qdkvdkufvQif u&m;a&vTwf&onfhtjyif tao;pdwftm;vHk;udkvnf; &onf/ oD&dvuFmausmif;om;rsm;omru ygarmu©BuD;rsm;yif jrefrmausmif;om;oHCmawmfwdkYuJhokdY tvGwfr&onfudk awGU&onf/ avmbrlpdwf 8-yg;udkyif csmcsmvnfatmif a&wGufaeonfudk awGU&zl;onf/ odkY&mwGif tv*'´Lyrokwf? omrnzvokwf? r[mowdy|meokwf ponfjzifh ajymvdkufvQif oD&dvuFmom;awGu b,fyd#uwf? b,fedum,frSmygonf/ ,if;edum,fu okwfaygif; b,favmuf&Sdonfudk a'gufueJ ajymEdkifonf/ 0dok'¨dr*fwGif tcef;rnfrSs½SdNyD; aemufcHordkif;udk o'¨gw&m;½Iaxmifh? ynm&Sif½IaxmifhwdkYjzifh rqdkif;rwG ajymjyEdkifonf/
          jrefrmwdkY\ynmoifMum;a&;pepfrSm atmufajcuae txufudkwpfqifhjcif;wufum tm;vHk;udkjrifatmif tm;xkwfenf;jzpfí oD&dvuFmom;wdkYurl tay:pD;uae atmufudkiHkYMunfhí ysrf;rQodEdkifaom oifMum;enf;jzpfonf[k ynm½SiftcsdKUu oHk;oyfMuonf/
          ½IaxmifhtrsdK;rsdK;? tjriftrsdK;rsdK; &SdMuonfjzpf&m rnfrQ xda&mufonfhoifMum;enf;pepfjzpfygap NyD;jynfhpHkEdkifrnfawmh r[kwfay/ udavomrukefqHk;ao;aom omrefvlom;wkdY\ vkyfaqmifcsufrsm;omjzpfí tm;enf;csuf tm;omcsufrsm;uawmh &SdaeOD;rSmyif/ tm;vHk;twGuf oifhawmfaom oifMum;enf;jzpfzddkYqdkonfrSm tawmfyifcJ,Of;ayvdrfhrnf/ odkYjzpfí q&mwifrdk;\ t"dyÜg,fjynfh0vSonfh ]]tvSukd,fpD}} uAsmav;twdkif; udk,fhtvSESifhudk,f udk,fh*kPfESifhudk,f&SdaMumif;udk jrifatmifMunfh odzdkYawmhvdkygonf/

          zkd;vrif;vnf;? olYtqif;ESifh tvif;ESifh
          rD;wkdifi,fvnf;? olYt½G,fESifh tpG,fESifh
          pHy,fzl;vnf;? olY*kPfxl;ESifh ikHzl;ESifh
          ydawmuf0gvnf;? olYtcgESifh eYHomESifh
          jrpfNyifeufvnf;? olYokdif;uGufESifh vdIif;,ufESifh
          prf;acsmif;acGvnf;? olYacsmif;a&ESifh avmif;avSESifh
          rnfonfht&m rqkdomwnfh
          olYrSmukd,hfrSm tvSomwnfh
          obm0vQif tvSukd,fpD
          pGrf;&nfukd,fi vufaqmifiS\
          tvS0efwkd rjiifNiKdESifh
          0efwkdrIom rvS&mwnfh
          olY*kPf oYlodef oYlt&SdefESifh
          tcsdeftcg ae&ma'o
          Xmetavsmuf ta&;a&mufonf
          pGrf;avmufEkdifol csnf;ygwum;......../
          
                                                          ol (o&uf)
2011-ckESpfxkwf vuFmwrefr*¾¾Zif;wGif azmfjycJhonhf aqmif;yg;jzpfonf/

0 comments:

Post a Comment