အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, February 21, 2012

လြန္

“လြန္”
အေမွာင္ကိုပဲသြား,သြား
အလင္းဘက္ထဲဦးတည္,တည္
နိယာမအမွန္နဲ႔
ေရွ႕ကိုလွည့္ေနတဲ့
ေျခတစ္စံုဟာ
ေနာက္ကိုျပန္ငဲ့တတ္တဲ့
ငါ့စိတ္ေတြကို
ေနာက္ေကာက္ခ်န္ခဲ့ၿပီ……………..။
သူ (သရက္)
Tuesday, February 21, 2012

Thursday, February 9, 2012

အဆင့္တက္လာေသာ သီရိလကၤာတကၠသိုလ္မ်ား


“ေတာင္အာရွေဒသ၊ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ (၁၀၀)အတြင္းသို႔
ေရာက္ရွိလာသည့္ သီရိလကၤာတကၠသိုလ္မ်ား“

            * ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ (၁၀၀)တြင္ ကိုလမ္ဘို တကၠသိုလ္မွာ အဆင့္(၈)ႏွင့္  ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္မွာ အဆင့္ (၂၃) သို႔ အသီးသီးေရာက္ရွိလာသည္။ 
                                                               အဆင့့္ျမင့္ပညာေရးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ျပည္တြင္းတကၠသိုလ္(၆)ခုကို ေတာင္အာရွေဒသတြင္းရွိ ထိပ္ တန္းတကၠသိုလ္ (၁၀၀) အတြင္းေရာက္ေအာင္ အစိုးရမွ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။
       ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ား အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ သီရိလကၤာမွ (၁) Colombo, (၂) Peradeniya, (၃) Sri Jayawardena pura, (၄) Jaffna, (၅) Rajarata and (၆) the Open University စေသာ တကၠသိုလ္(၆)ခုကို အဆင့္ျမင့္ ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီး႒ာနမွ အတြင္းေရးမႈး Dr. Sunil Jayantha Nawaratne-မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Tuesday, February 7, 2012

ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ေသာ အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀

ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ေသာ အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀
(ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္၏ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္)
နိဒါန္း
  ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦး၏ ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ အိမ္ေထာင္ေရး ဟူသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာအရာ မဟုတ္သကဲ့သို႔ နိမ့္က်သည့္အရာလည္း မဟုတ္ပါ။ ဗုဒၶဘာသာသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို ဘာသာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တာ၀န္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ သေဘာမထား သလို ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ နဖူးစာေရးသည့္ ဓမၼမဂၤလာဟုလည္း မယူဆေပ။ လူအခ်ိဳ႕က အိ္မ္ေထာင္ေရးကို ေကာင္းကင္ဘံု၌ ပႏၷက္ခ်ေပးသည္ဟု ယံုၾကည္ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ကမူ ငရဲျပည္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကေၾကာင္း အဆိုးျမင္၀ါဒီတစ္ဦးက ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ ပင္ကိုအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ေရးဆိုသည္မွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးႏွင့္ လူမႈေရး ၀တၱရားတစ္ခုျဖစ္သည္။ မျဖစ္မေန လုပ္ရမည့္အရာ မဟုတ္ေပ။ အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးပါ အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္ သို႔မဟုတ္ တစ္ကိုယ္ေရတစ္ကာယေနခြင့္ကို စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိရမည္။ ဤသို႔ဆိုျခင္းျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို ကန္႔ကြက္သည္ဟု မဆိုလိုပါ။ ဤေလာကတြင္ရွိေသာ လူမ်ားအားလံုးက အိမ္ေထာင္ေရးသည္ မေကာင္းပါဟု မည္သူမွ်ေျပာမည္မဟုတ္။ အိမ္ေထာင္ေရးကို ဆန္႔က်င္ေသာ ဘာသာေရးလည္းမရွိေပ။

Monday, February 6, 2012

“ဒို႔ရြာသားေတြသြားတာ တစ္ေယာက္မွ ျပန္မလာဘူး”
ဒုိ႔ရြာသားေတြသြားတာ တစ္ေယာက္မွျပန္မလာဘူး..!
မိုး (အထက္မင္းလွ)
စံမွီရြာတြင္ ဘႀကီးၿဖိဳးဆိုသူရွိ၏။ လူစိမ္း၊ လူက်က္ မေရြး ေနာက္ေျပာင္တတ္သူဟု နာမည္ႀကီး၏။ တစ္ေန႔တြင္…၊ ပခုကၠဴနယ္ဘက္မွ ရြာစဥ္ေလွ်ာက္ ကုန္ထမ္းေရာင္းသူတစ္စု စံမွီရြာကိုေရာက္လာ၏။ ၄င္းတို႔ကို “ထမ္းသည္”ဟု ေခၚၾက၏။
စံမွီရြာတြင္ ေရာင္းခ်ၿပီး၊ ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္တြင္ အနီးနားရြာတစ္ရြာကို ဆက္လက္ေရာင္းခ်ရန္ ထြက္လာခဲ့၏။ လူစိမ္းမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ရြာကူးလမ္းမ်ားကို မသိၾက။ လမ္းေမးရန္အတြက္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ယာခင္းမ်ားကို စူစမ္းၾကည့္ကာ ေလွ်ာက္လာၾက၏။
          ယာခင္းတစ္ခုအေရာက္တြင္ ဘႀကီးၿဖိဳးႏွင့္ေတြ႕ရာ ……

Wednesday, February 1, 2012

"ေလွ်ာက္ခဲ့ရသည့္ လမ္းႏွစ္သြယ္"


avSsmufcJh&onfh vrf;ESpfoG,f
          omoemh0efxrf;&Sif? &[efrsm;ESifh omoemhEG,f0if oDv½Sifrsm;onf *E¦"l&ESifh 0dyóem"l&[lí vkyfaqmif&rnfh wm0efESpfrsdK;&Sd&mwGif a&S;OD;pGm *E¦"l&ac: y&d,wådpmay oifMum;jcif;udk pwifvkyfaqmifavh&SdMuonf/ a,bk,stm;jzifh omraP(udk&if)i,fb0rS pwifum touf30-ausmf? 40-0ef; usif umvtydkif;jcm;txd pmayoifMum;jcif; (pmoifom;b0) jzifhom b0udkjrSKyfESHcJhMuonf/ xkdaemufwGifawmh oufqdkif&m e,fy,ftoD;oD;wGif us&momoemjyK wm0efrsm;udk xrf;aqmif um twå[dw? y&[dwvkyfief;rsm;udk udk,fpGrf;? ÚmPfpGrf;&Sdoa½GU aqmif½GufMuonf/
          q,fpkESpfoHk;pkru pmayoifMum;jcif;jzifhom b0udkjrSKyfESHcJhMuaomfvnf; tcsdKUrSm i,f? vwf? BuD;pmar;yJGrsm; atmif½HkrSsESifhyif ynma&;udk tqHk;owfMu&onf/ tcsdKUrSmvnf; "r®mp&d,wef;udk atmifjrifum bJGUwpfckudkjzifh &cJhygonf/ odkY&mwGif jyifypmayrsm;ESifh xdawGYcGifh r&cJhay/ xdkYtjyif edum,fig;&yfpaom rl&if;Ak'¨pmayrsm;ESifhvnf; tvSrf;a0;vsufom &Sdaeao;onf/ tenf;pkaom pmoifom;rsm;om q,fpkESpfwpfcktwGif;wGif "r®mp&d,wef; bJGU&onftxd ynma&;yef;wdkifudk vSrf;udkifEdkifcJhMuonf/
          jrefrmEdkifiHwGif edum,fig;&yfpaomusrf;pmrsm;udk pmoifom;rsm;ESifh apmapmpD;pD;rdwfqufay;aom toif;pmar;yJGrsm;pGm &Sdygonf/ tqdkyg toif;pmar;yJGrsm;\ tusdK;aus;Zl;aMumifh yd#uwfpmayrsm;udk i,fi,f½G,f½G,fESifh xdawGUcGifhum; &Muygonf/ ,if;odkY xdawGUcGifh&olrsm;rSmvnf; vuf&SdoHCmta&wGufESifhpmvSsif tenf;pkrSsom jzpfonf/