အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, October 4, 2011

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ပါဠိစာေပေလ့လာသင္ၾကားေရး တကၠသိုလ္


ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ပါဠိစာေပသင္ၾကားေရးတကၠသုိလ္ (BPU)လမ္းညႊန္
          ဘီပီယူ (BPU)-ဟု အတိုေကာက္ေခၚေသာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ပါဠိစာေပသင္ၾကားေရးတကၠသုိလ္ {Buddhist and Pali University of Sri Lanka}-ကို ၁၉၈၁-ခုႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၈၂- ခုႏွစ္တြင္ ပညာသင္ၾကားေရးကို စတင္ခဲ့သည္။ ပင္မ တကၠသိုလ္အျပင္ ဘဲြ႕လြန္ေက်ာင္းခဲြတစ္ခုလည္း ရွိသည္။
ပင္မတကၠသိုလ္(Main Campus)သည္ ကိုလမ္ဘို ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ၂၈-ကီလိုမီတာခန္႔အကြာ ေဟာမဂါမၿမိဳ႕နယ္၊ ပိတိပနရြာတြင္ တည္ရွိသည္။ ဤတကၠသိုလ္၏ အခဲြျဖစ္ ေသာ ဘဲြ႕လြန္ေလ့လာေရးဌာန(Postgraduate Studies)မွာ ကိုလမ္ဘိုတကၠသိုလ္ (University of Colombo)အနီး၊ ကိုလမ္ဘို(၇)တြင္ တည္ရွိသည္။ ပင္မတကၠသိုလ္တြင္ Under Graduate-အတန္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးၿပီး၊ အခဲြတြင္မူ Post Graduate-အတန္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးသည္။
သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ BPU-တကၠသိုလ္သည္ ပါဠိႏွင့္ဗုဒၶစာေပမ်ားကို အဓိကသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ တကၠသုိလ္အျဖစ္ စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားအထိ တစ္နည္းေျပာ ရလွ်င္ {Sri Lanka International Buddhist Academy (SIBA)}ကို မဖြင့္လွစ္သည္အထိ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ အျခားတကၠသိုလ္မ်ားမွာ ဗုဒၶစာေပေလ့လာေရးကို ဌာန (Department)တစ္ခု အျဖစ္သာ ထားရွိသည္။ ထူးျခားသည္မွာ သီရိလကၤာရွိ တကၠသိုလ္တိုင္းလိုလိုတြင္ ဗုဒၶစာေပေလ့လာေရးဌာနမ်ား (Buddhist Studies) ထားရွိျခင္းျဖစ္သည္။
 ဤတကၠသိုလ္၌ သင္ၾကားပို႔ခ်ရာတြင္ စဟၤာလႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားတို႔ကို ၾကားခံဘာသာ (Medium)အျဖစ္ အသံုးျပဳသည္။ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ကိုးရိးယားဘာသာစကားကိုပါ ၾကားခံသင္ၾကား သည့္ ဘာယာအျဖစ္အသံုးျပဳေၾကာင္းသိရသည္။
သင္ၾကားမႈဌာနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ BPU-တကၠသိုလ္တြင္ မဟာဌာနႀကီး(Faculty) ႏွစ္ခုရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ-
၁။ Faculty of Buddhist Studies
၂။ Faculty of Language Studies-တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
၁။ Faculty of Buddhist Studies (ဗုဒၶဘာသာေလ့လာေရးဆိုင္ရာ မဟာဌာနႀကီးေအာင္တြင္ ဌာနခဲြ(Department) ေလးခုရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ-
(၁) Department of Buddhist Philosophy
(၂) Department of Buddhist culture
(၃) Department of Religious Studies and Comparative Philosophy
(၄) Department of Buddhist Arts and Archaeology-တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
၂။ Faculty of Language Studies (ဘာသာစကား ေလ့လာေရးဆိုင္ရာ မဟာဌာနႀကီး ေအာက္တြင္လည္း ဌာန(Department)မ်ား ရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ-
(၁) Department of Pali
(၂) Department of Sanskrit
(၃) Department of Sinhala and Modern Languages
(၄) Department of English
(၅) Department of Korean- တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
BPU-တကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ဒီပလိုမာႏွင့္ဘဲြ႕တို႔မွာ-
(၁) Undergraduate Diploma
(၂) Postgraduate Diploma
(၃) Bachelor of Arts {(B.A, General)} ႏွင့္ {B.A (Special)}
(၄) Master of Arts (M.A)
(၅) Master of Philosophy (M.Phil)
(၆) Doctor of Philosophy (Ph.D)-တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
အတန္းအသီးသီးအတြက္ ႏွစ္ကန္႔သတ္ခ်က္တို႔မွာ- Undergraduate Diploma ႏွင့္ Postgraduate Diploma-တို႔အတြက္ တစ္ႏွစ္စီ၊ B.A (General)အတြက္ သံုးႏွစ္ႏွင့္ B.A (Special) တန္းအတြက္ ေလးႏွစ္၊ M.A တစ္ႏွစ္၊ M.Phil ႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္ Ph.D-အတြက္ သံုးႏွစ္-တို႔ အသီးသီးျဖစ္ၾကသည္။
BPU-တကၠသိုလ္မွ B.A-တန္းကို ေအာင္ျမင္ၿပီးဆံုးသူမ်ားသည္ အထူးအစီစဥ္အေနျဖင့္ ဘဲြ႕ယူစာ တမ္း (Dissertation Paper) တင္သြင္းရၿပီး၊ ႏွစ္ႏွစ္သတ္မွတ္ထားေသာ M.A-တန္းကို တက္ေရာက္လိုက တက္ေရာက ္ႏိုင္ပသည္။ ၄င္းမွာ စာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ႏွင့္ က်မ္းျပဳ တစ္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။
BPU-တကၠသိုလ္တြင္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ ျမန္မာရဟန္းေတာ္အမ်ားစုမွာမူ B.A (General)-႐ိုး႐ိုးတန္းကိုသာ တက္ေရာက္ၾက သည္။
B.A-ပထမႏွစ္တြင္ အတန္းမ်ားကို ႐ိုး႐ိုးတန္း(Genaral)ႏွင့္ ဂုဏ္ထူးတန္း(Special)ဟူ၍ ခဲြျခား မထားေပ။ ပထမႏွစ္ကို ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္မွသာ ဘာသာရပ္အလိုက္ ရမွတ္မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ထူးထြက္ ဘာသာရပ္မ်ားအေပၚမူတည္ကာ ဒုတိယႏွစ္တြင္ ႐ိုး႐ိုးတန္းႏွင့္ ဂုဏ္ထူးတန္းဟု ကဲြသြားၿပီး ဘာသာရပ္ အခ်ိဳ႕လည္း ေျပာင္းသြားသည္။
စာသင္ကာလကို ႏွစ္စဥ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ စတင္ေလ့ရွိၿပီး ႏို၀င္ဘာလတြင္ ၿပီးဆံုးသည္။ ေက်ာင္းအပ္ျခင္းမ်ားကို ဇန္န၀ါရီလမွာပင္ စတင္လက္ခံပါသည္။ စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္တြင္ Semester-ကို သံုးပိုင္းခဲြထားသည္။ B.A-အတန္းတိုင္းတြင္ ဘာသာရပ္အားလံုးကို Assignment-ႏွစ္ခုစီ တင္သြင္းရသည္။
ဤတကၠသိုလ္၏ စာေမးပဲြစနစ္မွာ တစ္ႏွစ္တစ္တန္းကို ပံုမွန္တက္သြားရၿပီး၊ က်သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ျပန္ေျဖရျခင္မ်ိဳးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပထမႏွစ္ စာေမးပဲြကို ေျဖဆိုၿပီး၍ ေအာင္စာရင္း ထြက္သည့္အခါ ဘာသာရပ္မ်ား အားလံုးေအာင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေအာင္သည္ျဖစ္ေစ ေနာက္ပညာသင္ႏွစ္ တစ္ခုကို စတင္ရာတြင္ ဒုတိယႏွစ္ကို တက္ရသည္။ ေနာက္ဆံုးစာေမးပဲြ ေျဖဆိုခ်ိန္တြင္မူ ယမန္ႏွစ္က က်႐ႈံးထားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို သူ႔ရက္ႏွင့္သူ ျပန္လည္ေျဖဆိုရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ က်႐ႈံးထားသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္မွ သံုးႏွစ္အထိ မေအာင္မခ်င္း ျပန္လည္ေျဖဆိုခြင့္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ တစ္ဘာသာက်လ်င္ပင္ စာေမးပဲြက်သည္ဟု သတ္မွတ္ၿပီး ေနာက္တစ္တန္းကို ဆက္တက္ခြင့္ မရေပ။
BPU-တကၠသိုလ္သည္ တကၠသိုလ္မ်ား ဓနသဟာယအသင္း (The Association of Common-wealth University)၏ အဖဲြ႕၀င္တကၠသိုလ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သီရိလကၤာရွိ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ေနၾကသည့္ အျခားတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္စာလ်င္ အတန္းတိုင္းအတြက္ ေစ်းအသက္သာဆံုး ျဖစ္သည္။ သို႔တေစ သီရိလကၤာတကၠသိုလ္အမ်ားစုထံုးစံအတိုင္း ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ားကို ေနစရာ အေဆာင္ မေပးပါ။ စားေရးေနေရးတို႔ကို မိမိတို႔အစီစဥ္ျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။
သီရိလကၤာသည္ ႏိုင္ငံသားကို ဦးစားေပးေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေက်ာင္းသားမ်ားကိုမူ ေနစရာအေဆာင္ စသည္တို႔ေပးပါသည္။ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ျဖစ္ မည္သည့္ေနရာတြင္ျဖစ္ျဖစ္ ေက်ာင္းသားျခင္းပင္ တူေစကာမူ ႏိုင္ငံသားကို ဦးစားေပးသည္ကိုသာ ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။
B.A-တန္းမ်ားအတြက္ Registration Fee-မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဆယ္ျဖစ္ၿပီး၊ ႏွစ္စဥ္သြင္းရ သည္။ Academic Fee-မွာ B.A-သံုးႏွစ္လံုးေပါင္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးရာခန္႔သာျဖစ္သည္။
Postgraduate-အတန္မ်ားအတြက္ Academic Fees-မ်ားမွာ M.A-အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ရာ့ငါးဆယ္၊ M.Phil-အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ရာ့ခုႏွစ္ဆယ္ႏွင့္ Ph.D-အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ေလးရာ့ႏွစ္ဆယ္တို႔ အသီးသီးျဖစ္ၾကသည္။
B.A-တန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အစိုးရပထမႀကီးတန္းကို ေအာင္ျမင္လ်င္ တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး၊ M.A- တန္းကိုမူ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာျပဳတကၠသိုလ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ပရိယတၱိ သာသနာ့ တကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္-မႏၱေလး)၊ သီတဂူကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္ႏွင့္ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္-မႏၱေလး) ဘီေအ ေအာင္လက္မွတ္တို႔ျဖင့္ တိုက္႐ုိက္တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရ သာသနဓဇဓမၼာစရိယဘဲြ႕ျဖင့္လည္း တိုက္႐ိုက္ပင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းဘဲြ႕လက္မွတ္ကို Notery-လုပ္ခဲ့ဖို႔လိုပါသည္။
ယခုေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ M.A-တန္းကို ၁-ႏွစ္တန္းႏွင့္ ၂-ႏွစ္တန္းဟု ႏွစ္မ်ိဳးခဲြထားသည္။ ၂- ႏွစ္တန္းကို BPU-တကၠသိုလ္မွ B.A-တန္းၿပီးသူမ်ားသာ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား B.A-တန္းတြင္ တက္ေရာက္သူမ်ားျပားေသာ္လည္း M.A-တန္းကိုမူ တက္ေရာက္သူ အေတာ္နည္းပါသည္။ M.A-တစ္ႏွစ္တန္းတြင္ ဘာသာရပ္ငါးခုသင္ယူရၿပီး ဘာသာရပ္ ေလးခုမွာ မယူမေနရဘာသာရပ္ (Compulsory Subject)မ်ားျဖစ္သည္။ ဘာသာရပ္တစ္ခုသာလ်င္ စိတ္ႀကိဳက္ဘာသာ (Optional Subject)အျဖစ္ အပိုေပးထားသည့္ ဘာသာရပ္ႏွစ္ခုတည္းမွ ေ႐ြးခ်ယ္ ႏိုင္ပါသည္။
M.A-တစ္ႏွစ္တြင္ ဘဲြ႕ယူစာတမ္း (Dissertation)ကို တင္သြင္းစရာမလိုပါ။ ေက်ာင္းတက္ရက္ မွာလည္း တနဂၤေႏြတစ္ရက္တည္းသာတက္ရၿပီး၊ နံက္ကိုးနာရီမွ ညေနသံုးနာရီအထိ တက္ရသည္။ ျမန္မာရဟန္းေတာ္အမ်ားစုသည္ BPU-တကၠသိုလ္၏ M.A-တစ္ႏွစ္တန္းတြင္ မတက္ေရာက္ၾကပါ။ အနည္းစုသာ တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ M.A-ႏွစ္ႏွစ္တန္းတြင္မူ Thesis-ေရးရမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀/၁၁-ခုႏွစ္တြင္မွ စတင္ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
မည္သည့္အတန္းတြင္ျဖစ္ျဖစ္ တက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ မိမိသင္ယူမည့္ ၾကားခံဘာသာစကား(Medium Language)ကို အထုိ္က္အေလ်ာက္ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ ရွိထားရပါမည္။ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ (English Medium)တြင္သာ တက္ေရာက္ေလ့ရွိၾကေသာေၾကာင့္ M.A-တန္း ကိုသာမက B.A-တန္းကို တက္ေရာက္လိုသူမ်ားပါ အဂၤလိပ္စာႏွင့္စကားကို ေသခ်ာျပင္ဆင္ခဲ့ဖို႔လိုေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုက္ရေပသည္။   
ေမတၱာျဖင့္-
              အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသုိလ္)
                  Friday, September 09, 2011
ကိုးကား။       
1.    Buddhist and Pali University of Sri Lanka, 2010
2.    ဥဳတ္လွငယ္၊ BPU-တကၠသိုလ္မိတ္ဆက္၊ လကၤာတမန္မဂၢဇင္း၊ ၂၀၀၉။
3.    အရွင္ေက၀လ၊ BPU-တကၠသိုလ္၊ လကၤာတမန္မဂၢဇင္း၊ ၂၀၁၀။
4.    M.A Degree Examination, Syllabus of Buddhist Studies (BPU), 2011

0 comments:

Post a Comment