အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, September 4, 2011

ေကလနိယတကၠသုိလ္ လမ္းညႊန္


ေကလနိယတကၠသိုလ္ လမ္းညႊန္
          သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၊ ကိုလမ္ဘိုၿမိဳ႕တြင္႐ွိေသာ ေကလ နိယတကၠသုိလ္သည္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား အစဦးဆံုး တက္ေရာက္ခဲ့၊ ေျခခ်ခဲ့သည့္တကၠသိုလ္ျဖစ္သည္။ လက္႐ွိ အခ်ိန္တြင္လည္း သီရိလကၤာ႐ွိ အျခားျခားေသာ တကၠ သိုလ္မ်ားထက္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ေကလနိယ တကၠသိုလ္တြင္သာ အမ်ားဆံုးတက္ေရာက္ၾကၿပီး၊ ယခု ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္စဥ္တက္ေရာက္ေနသည့္ ျမန္မာရဟန္း ေတာ္ ဦးေရမွာ ၈၀-မွ ၁၀၀-ၾကားတြင္႐ွိသည္။
          ေကလနိယ တကၠသိုလ္ကို ၁၈၉၅-ခုႏွစ္တြင္ ရဟန္း၊ သာမေဏ မ်ားကိုသာ သီးသန္႔သင္ၾကားေပးသည့္ ၀ိဇၨာလကၤာရစာသင္တိုက္ (Vidyalan- kara Privena)မွ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၅၉-ခုႏွစ္တြင္ ၀ိဇၨာလကၤာရတကၠသိုလ္ (Vidyalank- ara University)အျဖစ္ စတင္ေျပာင္း လဲခဲ့သည္။ ၁၉၇၂-ခုႏွစ္တြင္ စီလြန္တကၠသိုလ္ (University of Ceylon)၏ ၀ိဇၨာလကၤာရတကၠသိုလ္ခဲြ (Vidyalankara Campus)အျဖစ္ ရပ္ တည္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၇၈-ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေကလနိယတကၠသိုလ္အျဖစ္ ကိုယ္ပိုင္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။
          ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ေကလနိယတကၠသိုလ္သည္ ရဟန္းေတာ္တို႔အတြက္ ဗုဒၶစာေပမ်ားသာမက ေက်ာင္းသူ/သားတို႔အတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဆး၊သိပၸံ၊နည္းပညာ စသည့္ဘာသာရပ္ေပါင္းစံုကို သင္ၾကားေပးေနသည့္ တကၠသိုလ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ မဟာဌာနႀကီး (Faculty) ၆-ခုႏွင့္၊ ယင္းဌာနႀကီးမ်ား အသီးသီးေအာက္တြင္ သမိုင္း၊ ဒႆန၊ စီးပြားစီမံ၊ လူမႈေရး၊ ဗိသုကာ စေသာ ဌာန(Department)ေပါင္းစြာ႐ွိသည္။
          ထို႔ျပင္ ေကလနိယတကၠသိုလ္၏ ပင္မွပနယ္ေျမမွ သီျခားခဲြထုတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးထားေသာ လက္ ေအာက္ခံ ဘဲြ႕လြန္တကၠသိုလ္ (Post Graduate Institutes) သံုးခု႐ွိသည္။ ၄င္းတို႔မွာ-
၁။ Gampaha Wickramarachchi Ayurveda Institute
၂။ Post Graduate Institute of Archaeology ႏွင့္
၃။ Post Graduate Institute of Pali and Buddhist Studies တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
          ယင္းတို႔အထဲမွ (PGIPBS)-ဟု အတိုေကာက္ေခၚေသာ ပါဠိႏွင့္ ဗုဒၶစာေပေလ့လာမႈဆုိင္ရာ ဘဲြ႕လြန္ တကၠသုိလ(Post Graduate Institute of Pali and Buddhist Studies)တြင္သာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား အမ်ားဆံုး တက္ေရာက္ေနၾကသည္။ ပင္မတကၠသိုလ္္ႀကီးတြင္ ဗုဒၶစာေပဆုိင္ရာ သင္ၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘီေအတန္း အထိသာ႐ွိၿပီး ဘဲြ႕လြန္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သုေတသနေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုး ဤ ဘဲြ႕လြန္ တကၠသိုလ္တြင္သာ ဆက္လက္ေလ့လာ သင္ယူရသည္။ ပင္မတကၠသိုလ္ႀကီးတြင္ ဘီေအတန္းမွ စတင္ တက္ေရာက္သည့္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္ အခ်ိဳ႕လည္း႐ွိသည္။
          ဤဘဲြ႕လြန္တကၠသိုလ္ (PGIPBS)တြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသည့္အတန္း ေလးတန္းႏွင့္ ယင္းတို႔ ေအာက္တြင္ အျခားတန္းခဲြမ်ားလည္း အသီးသီး႐ွိသည္။ ၄င္းတို႔မွာ-
၁။ Post Graduate Diploma Courses (၁-ႏွစ္သင္တန္းမ်ား)
          (၁) Post Graduate Diploma in Buddhist Studies
          (၂) Post Graduate Diploma in Pali
          (၃) Post Graduate Diploma in Buddhist Ayurvedic Counseling 
၂။ Master Degree Programs (၁-ႏွစ္)
          (၁) Master of Arts (M.A) Degree in Buddhist Studies
(၂) Master of Arts (M.A) Degree in Pali
(၃) Master of Arts (M.A) Degree in Buddhist Ayurvedic Counseling
၃။ Master of Philosophy in Buddhist Studies (M.Phil) (၂-ႏွစ္)
၄။ Doctor of Philosophy in Buddhist Studies (Ph.D) (၃-ႏွစ္) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
          အထက္ပါအတန္းတို႔တြင္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ (Buddhist Studies) တခုတည္းကိုသာ တက္ေရာက္ေနၾကသည္။ ထိုအထဲတြင္လည္း Master of Arts (M.A) Degree in Buddhist Studies-တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္မွ ေလာကီဘဲြ႕ရသူမ်ားမွာ ျမန္မာစာအဓိကျဖင့္ ဘဲြ႕ရသူမွတစ္ပါး အျခားသူမ်ား အားလံုးသည္ အမ္ေအတန္းကို တိုက္႐ိုက္တက္ခြင့္မရဘဲ အမ္ေအဒီပလိုမာတန္း (Post Graduate Diploma in Buddhist Studies)ကို တစ္ႏွစ္တက္ေရာက္ရသည္။ ေအာင္ျမင္ၿပီးမွ အမ္ေအန္းကို တက္ခြင့္ရသည္။
          အမ္ေအဒီပလိုမာတန္း ေနာက္ဆံုးစာေမးပဲြမေျဖဆိုမီ စာလံုးေရ အနည္းဆံုး သံုးေထာင္ခန္႔႐ွိသည့္ စာတမ္း(Dissertation)ကို တင္သြင္းရသည္။ အမ္ေအတမ္းအတြက္မူ အနည္းဆံုးစာလံုးေရ ငါးေထာင္ခန္႔ ႐ွိသည့္စာတမ္းကို တင္သြင္းရသည္။
          ႏွစ္စဥ္ ဇႏၷ၀ါရီလတြင္ ေက်ာင္းအပ္ျခင္းမ်ားကို စတင္လက္ခံၿပီး၊ စာသင္ကာလမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိျဖစ္သည္။ စာသင္ခ်ိန္ကာလကို အပိုင္း (1st, 2nd, 3rd -Semester) ၃-ခု ခဲြထားသည္။ Semester-တစ္ခုလွ်င္ ႏွစ္လခဲြခန္႔ၾကာျမင့္ၿပီး ယင္းၾကားကာလတြင္ တစ္လခန႔္စီ ေက်ာင္းပိတ္ေပးသည္။ ေက်ာင္းတက္ရက္မွာ တစ္ပတ္လွ်င္ ၃-ရက္ သို႔မဟုတ္ ၄-ရက္ျဖစ္သည္။
           1st Semester ေက်ာင္းတက္ကာလတြင္ တကၠသိုလ္မွ သင္ၾကားေပးသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားအားလံုး တက္ေရာက္ရသည္။ တကၠသိုလ္၏ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ သင္ၾကားေပးသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို မယူမေနရ ဘာသာရပ္ (Compulsory Subject)ႏွင့္ စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ ဘာသာရပ္ (Optional Subject)ဟု ခဲြျခားထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔အထဲတြင္ စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားထဲမွ မိမိတို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ဤေက်ာင္းတက္ကာလ၏ ေနာက္ဆံုးအပတ္တြင္ တကၠသိုလ္ ေမာ္ကြန္းထိန္းဌာနသုိ႔ မိမိေက်ာင္းသားနံပါတ္၊ ေနရပ္လိပ္စာတို႔ႏွင့္အတူ လက္မွတ္ထုိးကာ ေဖာင္ျဖည့္ၿပီး တင္သြင္းရသည္။
          2nd Semester ေက်ာင္းတက္ကာလတြင္ မယူမေနရဘာသာရပ္မ်ားအပါအ၀င္ မိမိတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကိုသာ တက္ေရာက္သင္ယူရေတာ့သည္။ မိမိေ႐ြးခ်ယ္ထားသည္ မွတစ္ပါး အျခားဘာသာရပ္မ်ားကို ဗဟုသုတအျဖစ္ တက္ေရာက္လုိပါကလည္း တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ဤစာသင္ကာလ၏ ေနာက္ဆံုးအပတ္တြင္ မိမိတို႔ေရးသားမည့္ စာတမ္း၏ အဆိုျပဳလႊာ(Proposal) ကို ေက်ာင္းသားနံပါတ္၊ လက္မွတ္၊ ေနရပ္လိပ္စာတို႔ႏွင့္အတူ ေမာ္ကြန္းထိန္းဌာနသို႔ တင္သြင္းရသည္။
3rd Semester ေက်ာင္းတက္ကာလတြင္ မိမိတို႔တင္သြင္းထားသည့္ စာတမ္းအဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ျပန္လည္ေတာင္းယူရသည္။ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္က်ဆရာ(Supervisor)၏ ေထာက္ခံခ်က္(Recommend) လက္မွတ္ကိုရလွ်င္ စာတမ္းကို ဆက္လက္ေရးသားႏိုင္ၿပီး၊ ေထာက္ခံခ်က္မရသူမ်ားသည္ ဆရာႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ကာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရသည္။ ထိုေနာက္မွ စာတမ္းကို ဆက္လက္ေရးသားရသည္။ အဆုိပါစာတမ္းကို ဤ စာသင္ကာလ၏ ေနာက္ဆံုးအပတ္ သို႔မဟုတ္ စာေမးပဲြမေျဖဆိုမီ တစ္ပတ္အလိုအတြင္း တင္သြင္းႏိုင္သည္။ စာတမ္းမ်ားစီေလ်ာ္မႈမ႐ွိလွ်င္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရျခင္းမ်ား လုပ္ရတတ္၍ ေစာေစာတင္ထားႏိုင္လွ်င္ စာေမးပဲြအတြက္ အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ သို႔မဟုတ္ပါက စာေမးပဲြအတြက္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္ တြင္ ဆရာႏွင့္ သြားေရာက္ေတြကဆံုရျခင္းမ်ား ျပင္ဆင္ရျခင္းမ်ား စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရတတ္သည္။
ဤစာသင္ကာလ၏ ေနာက္ဆံုးအပတ္ထဲတြင္ပင္ သန္းတန္းေၾကးမ်ားအပါ၀င္ သြင္းစရာ႐ွိသည့္ အေထြေထြေၾကးမ်ားအားလံုးကို အၿပီးသတ္သြင္းရသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းအပ္စဥ္က သင္တန္းေၾကးကို သံုးပံုတစ္ပံုသာ သြင္းထားၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေၾကးအျပည့္အစံု မသြင္းသူမ်ားႏွင့္ စာတမ္းမတင္သြင္းႏိုင္သူမ်ား ေနာက္ဆံုးစာေမးပဲြႀကီးကို ေျဖဆိုခြင့္ရမည္မဟုတ္ေပ။
ပါဠိႏွင့္ ဗုဒၶစာေပေလ့လာမႈဆုိင္ရာ ဘဲြ႕လြန္ဌာန၊ ေကလနိယတကၠသိုလ္ {Post Graduate Institute of Pali and Buddhist Studies (PGIPBS), University of Kelaniya}၊ အမ္ေအတန္းတြင္ တက္ေရာက္လိုသည့္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရ၀ါဒ သာသနာျပဳတကၠသိုလ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ပရိယတၱိ သာသနာ့တကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္-မႏၱေလး)၊ သီတဂူ ကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္၊ ဆရာႀကီး ဦးျမင့္ေဆြ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္သည့္ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္-မႏၱေလး)တို႔၏ ဘီေဘဘဲြ႕တို႔ျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ တက္ခြင့္ရသည္။ အစိုးရ သာသနဓဇ ဓမၼာစရိယဘဲြ႕ ရထားသူမ်ားလည္း တိုက္႐ိုက္တက္ခြင့္႐ွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါလက္မွတ္ကို Notery-ျပဳလုပ္ခဲ့ဖို႔လိုပါသည္။
ျမန္မာျပည္မွ မည္သည့္ဘဲြျဖင့္ပင္လာေစကာမူ သီရိလကၤာေရာက္လွ်င္ အမ္ေအတန္းကေနသာ စတင္တက္ေရာက္ေလ့႐ွိသည္။ M.Phil-ႏွင့္ Ph.D-တန္းတို႔ကို တိုက္႐ိုက္တက္ေရာက္သူမ်ား မ႐ွိပါ။ အိႏၵိယတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ မတူသည့္ထံုးစံမွာ M.A-တန္းကိုၿပီးေသာ္လည္း Ph.D‑ကို တိုက္႐ုိက္လုပ္ခြင့္မ႐ွိပါ။ M.Phil-ကို အရင္လုပ္ၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မွီွလွ်င္ ၆-လမွ ၁-ႏွစ္အတြင္း Ph.D-ကို Upgrade‑လုပ္ရသည္။ ယင္း M.Phil-ႏွင့္ Ph.D-တန္းတို႔အတြက္ ေက်ာင္းအပ္ခ်ိန္ သီးသန္႔မ႐ွိပါ။ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေက်ာင္းအပ္ႏိုင္ ပါသည္။
အေထြေထြေၾကးမ်ားမွာ မည္သည့္အတန္းအတြက္မဆို ေက်ာင္းအပ္ေၾကး (Registration Fee) သီရိလကၤာ႐ူပီး တစ္ေထာင္၊ စာၾကည့္တိုက္ေၾကး သီရိလကာၤ႐ူပီးတစ္ေထာင္ တို႔ျဖစ္သည္။ ဤေၾကးမ်ားကို ႏွစ္စဥ္သြင္းရသည္။
သင္တန္းေၾကး (Academic Fee)မ်ားမွာ M.A Diploma-တန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၅၀၊ M.A-တန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀၀၊ M.Phil-အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀၀၊ႏွင့္ Ph.D- အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၀၀၊ အသီးသီးျဖစ္သည္။ ဤေၾကးမ်ားကိုလည္း ႏွစ္စဥ္သြင္းရသည္။ M.Phil- ႏွင့္ Ph.D လုပ္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Academic Fees-မ်ားကို တစ္ႏွစ္တာအတြက္ တစ္ခါတည္း မသြင္းႏိုင္ သံုးႀကိမ္အထိအရစ္က် သြင္းႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ပညာသင္ႏွစ္ တစ္ခုၿပီးဆံုးလွ်င္ တစ္ႏွစ္တာ ေပးသြင္းရမည့္ ေၾကးမ်ား အားလံုးကို အၿပီးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။
 M.A Diploma-တန္းႏွင့္ M.A-တန္းတို႔ကို က်႐ႈံးၿပီး ျပန္ေျဖလိုသူမ်ားသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၊ ေက်ာင္းအပ္ေၾကးႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ေၾကး သီရိလကၤာ႐ူပီး တစ္ေထာင္စီသာ ထပ္သြင္းရသည္။ ထိုျပင္ စာတမ္းကိုလည္း ထပ္မံလုပ္စရာမလိုေတာ့ဘဲ စာေမးပဲြသီးသန္႔သာ ေျဖရေတာ့သည္။ ေက်ာင္းမတက္ဘဲ အျပင္ေျဖအေနျဖင့္ ေျဖဆိုႏိုင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိက်႐ႈံးခဲ့ေသာႏွစ္က ဘာသာရပ္မ်ားအတိုင္းသာ ေျဖဆိုရ သည္။ ထိုဘာသာရပ္မ်ား ယခုျပန္ေျဖမည့္ႏွစ္တြင္ မပါလာခဲ့ေသာ္ ႏွစ္သစ္သမားမ်ားကဲ့သို႔ ျပန္ေျပာင္းခြင့္ မရွိပါ။  
သီရိလကၤာတြင္ ေက်ာင္းတက္ေနေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ေနေရးထိုင္ေရးအတြက္ ကိုယ့္ အစီစဥ္ႏွင့္ကိုယ္ ျပဳလုပ္ၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕က အေဆာင္ငွားေနၾက၍ အခ်ိဳ႕က ေဒသခံဘုန္းႀကီးေက်ာင္း မ်ားတြင္ အဆင္သင့္သလို ေနထုိင္ၾကရသည္။ မကုဋာရာမ ျမန္မာေက်ာင္းတိုက္တြင္ အၿမဲေန စာသင္ျမန္မာ သံဃာေတာ္မ်ား ၆၀-ေက်ာ္ရွိသည္။ ထိုအထဲမွ အခ်ိဳ႕က အမိျမန္မာျပည္စသျဖင့္ အၿပီးတိုင္ျပန္လည္ၾကြ၍ ေနရာလပ္သည့္အခါ သီရိလကၤာကိုေရာက္သည့္ မိမိတို႔အစဥ္အတိုင္း ႀကီး၊ငယ္မေ႐ြးေနထိုင္လိုက ေနထုိင္ ႏိုင္ၿပီး၊ မေနလိုကလည္း ေနာက္အလွည့္က်သူကို လဲႊႏိုင္ပါသည္။
အေဆာင္ငွါးေနသူတို႔မွာ တစ္လလွ်င္ အေဆာင္စရိတ္၊ အစားစရိတ္ႏွင့္ အေထြေထြ အသံုးစရိတ္ တို႔အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ရာ၊ တစ္ရာေက်ာ္ခန္႔ ကုန္က်ၿပီး၊ ေနသည့္ေနရာႏွင့္ တကၠသိုလ္က တစ္ေနရာစီျဖစ္ေနလွ်င္ ထိုထက္မက ကုန္က်ပါသည္။
မည္သို႔ဆိုေစ “၀န္ႏွင့္အား၊ေလးႏွင့္ျမား”ကိုခ်ိန္ဆၿပီး ႏိုင္ငံျခားတြင္ပညာသင္ရင္း မိမိတို႔လိုရာ ပန္းတိုင္ခရီးကို ေရာက္ေအာင္သြားႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။
ေမတၱာျဖင့္-
      အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
           Sunday, September 04, 2011
Ref;
4.    http://www.kln.ac.lk/institutes/pgipbs/index.html (ဦးစားေပးၾကည့္သင့္သည့္လင့္ခ္)
5.    ေကလနိယတကၠသိုလ္ (ဥဳတ္ေလး)၊ လကၤာတမန္မဂၢဇင္း၊ ၂၀၀၉။
6.    ေကလနိယတကၠသိုလ္၊ အ႐ွင္ေသာဘိတဓမၼ (ဓမၼေစတီေဖာင္ေဒး႐ွင္း)။ လကၤာတမန္မဂၢဇင္း၊ ၂၀၁၀။
7.    သူတို႔ေလွ်ာက္ေသာလမ္း၊ အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေကလနိယတကၠသုိလ္)၊ ၂၀၁၀။

0 comments:

Post a Comment