အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, April 19, 2011

ေကလနိယတကၠသုိလ္ မဟာ၀ိဇၨာ(MA)တန္း ေအာင္စာရင္း (၂၀၁၀)


POST GRADUATE INSTITUTE OF PALI AND BUDDHIST   STUDIES
(University of Kelaniya)
MASTER OF ARTS DEGREE IN BUDDHIST STUDIES
EXAMINATION-2010
The result of the Master of Arts Degree in Buddhist Studies examination held in December 2010 is given below. These results valid from 1st January 2011 have been released subject to the recommendation of the Faculty board and the Board of Management of the institute and confirmation by the senate of the University of Kelaniya.
English Medium
Distinction Pass
Index No                     Full Name
1          2010/MA/E/2594       Mr Rathnayaka Mudiynselage Rathnasiri
Pass
Index No                          Full Name
01.  2010/MA/E/1422             Dr Aindralal Balasuriya
02.  2010/MA/E/1774             Miss Lee Sun Young
03.  2010/MA/E/2150             Mrs Thervy Chandrakekha Fernando
04.  2010/MA/E/2159             Mrs Soma Subhashini De Silva
05.  2010/MA/E/2164             Ven Manita
06.  2010/MA/E/2170             Ven Chen Fengzhang
07.  2010/MA/E/2193             Mr Satharathilake Banda Atugoda
08.  2010/MA/E/2194             Mrs Soma Mallika Karunaratne
09.  2010/MA/E/2305             Fr. Hewawasam Puwakpitiyage Ruwan Deshapriya
10.  2010/MA/E/2334             Ven Nyana Sami Leingara
11.  2010/MA/E/2368             Ven Hwang Lih – Yiing
12.  2010/MA/E/2415             Mr Kwang Jin Kim
13.  2010/MA/E/2419             Ven Sandima
14.  2010/MA/E/2504             Ven Bhante Bodhi Dhamma
15.  2010/MA/E/2509             Rev Pantita
16.  2010/MA/E/2510             Ven Sobhana
17.  2010/MA/E/2511            Ven Punnananda
18.  2010/MA/E/2512             Ven U Ukkattha
19.  2010/MA/E/2513            Ven U Kelasa
20.  2010/MA/E/2514             Ven Ashin Gunissariya
21.  2010/MA/E/2516            Ven Kosiya
22.  2010/MA/E/2517            Ven Javana
23.  2010/MA/E/2518             Ven Ashin Candimar Linkara
24.  2010/MA/E/2519             Ven Ashin Theik Dibala
25.  2010/MA/E/2520             Ven Chhom Mao
26.  2010/MA/E/2521             Ven Hak Sienghai
27.  2010/MA/E/2522             Ven Chhun Sophal
28.  2010/MA/E/2523             Ven Javana
29. 2010/MA/E/2524             Ven U Vayama 
30.  2010/MA/E/2525             Ven Vannasami
31.  2010/MA/E/2526             Ven Ashin Kalyana
32.  2010/MA/E/2527             Ven U Kancana
33.  2010/MA/E/2528             Ven Ashin le Win la
34.  2010/MA/E/2530             Rev U Vi Sa Ra Da
35.  2010/MA/E/2535             Rev Welangahawatta Rahula
36.  2010/MA/E/2536             Rev Can Da Va Ra
37.  2010/MA/E/2537             Ven Nanda Sa Ra
38.  2010/MA/E/2538             Ven Sarsana
39.  2010/MA/E/2539             Ven Uttama Nanda
40.  2010/MA/E/2540             Ven Ashin Nyanika
41.  2010/MA/E/2543             Ven Ashin Saddammarasa
42.  2010/MA/E/2546             Ven Ashin Thangarakkta
43.  2010/MA/E/2547             Ven Khe Mein Dhr Lin Kar Ra
44.  2010/MA/E/2548             Ven Ashin Zawtika
45.  2010/MA/E/2551             Rev Oem Sear
46.  2010/MA/E/2554             Ven Ashin Sobita Dhama
47.  2010/MA/E/2587             Ven Sumana
48.  2010/MA/E/2588             Rev U Aw Bar Tha
49.  2010/MA/E/2589             Rev Ashin Candavara
50.  2010/MA/E/2590             Rev Nay Meinda
51.  2010/MA/E/2596             Ven Ketumala
52.  2010/MA/E/2634             Rev Ashin Sunanda
53.  2010/MA/E/2642             Mr Pahala Hangidi Gedara Dharmasiri
54.  2010/MA/E/2654             Ven Kirama Mangala
55.  2010/MA/E/2715             Mr Jayalath  Pathirange Danushka Mahesh Sampath
56.  2010/MA/E/2717             Ven Ashin Nyanapawara
57.  2010/MA/E/2719             Ven Siang Chhunly
58.  2010/MA/E/2728             Ven Prasannawati of Nepal (Miss. Man Devi Maharajan)
59.  2010/MA/E/2729             Ven Shraddha Gautami of Nepal (Miss Agar Devi Shrestha)
60.  2010/MA/E/2730             Ven Shantiwati of Nepal (Miss Pancha Laxmi Maharjn)
61.  2010/MA/E/2731             Ven Pitapola Amitha
62.  2010/MA/E/2752             Rev Jin Henbao
63.  2010/MA/E/2753             Ven Ashin Nandasiri
64.  2010/MA/E/2754             Ven Li Run Qiang
65.  2010/MA/E/2756             Mr Opanayake Acharige Samantha Lai
66.  2010/MA/E/2757             Ven Ashin Komala
67.  2010/MA/E/2758             Ven Ashin Sa Sana
68.  2010/MA/E/2759             Ven Ashin Jhanaloka
69.  2010/MA/E/2760             Ven Ashin Dhamm Siri
70.  2010/MA/E/2761             Rev Neyadhamma
71.  2010/MA/E/2762             Ven Ashin Candasiri
72.  2010/MA/E/2763             Ven Tejaniyalankara
73.  2010/MA/E/2775             Rev U Zatila
74.  2010/MA/E/2797             Ven Rideegama Wanarathana
75.  2010/MA/E/2798             Rev U Kumara
76.  2010/MA/E/2799             Ven Ashin Cintital
77.  2010/MA/E/2803             Rev Kalugamuwe Kassapa
78.  2010/MA/E/2804             Ven Ashin Vibawdha lankara
79.  2010/MA/E/2806             Rev Ashin Vannissara
80.  2010/MA/E/2811             Ven Sujancara
81.  2010/MA/E/2812             Ven Nandiya
82.  2010/MA/E/2820             Rev Zou Ang
83.  2010/MA/E/2821             Ven Vannacara
84.  2010/MA/E/2829             Ven U Uttama
85.  2010/MA/E/2830             Rev Kovida
86.  2010/MA/E/2838             Rev Khemienda
87.  2010/MA/E/2843             Rev Panna Sami
88.  2010/MA/E/2846             Rev U Sandawara
89.  2010/MA/E/2849             Rev Vorn Veth
90.  2010/MA/E/2850             Rev Yim Noeum
91.  2010/MA/E/2851             Rev Chhoeurt Sorphorn
92.  2010/MA/E/2852             Rev Chhay Chhary
93.  2010/MA/E/2853             Ven UN Samath
94.  2010/MA/E/2854             Rev Mun Say
95.  2010/MA/E/2856             Ven Oeu Ath
96.  2010/MA/E/2857             Rev Lang Rathdy
97.  2010/MA/E/2861             Rev Dhammapala
98.  2010/MA/E/2863             Rev Kesara
99.  2010/MA/E/2865             Rev Jotipala
100. 2010/MA/E/2868            Ven Karayana
101. 2010/MA/E/2879            Rev Ashin Kumudu
102. 2010/MA/E/2880            Ven Soma Sara
103. 2010/MA/E/2881            Ven Panyabhoga
104. 2010/MA/E/2541            Ven Punnavamsa


……………………………                                                 ....................................     
                                                                                               Prof. G.D. Sumanapala
Senior Assistant Registrar                                                                (Director)
Postgraduate Institute of Pali and Buddhist Studies
(University of Kelaniya)
Sunethra Maha Devi Piriven Vidyayatana Premises
Papiliyana
Boralesgamuwa
8th April 2011       
Kindly Sent By Reverence Ashin Zawtika (Pathein)

0 comments:

Post a Comment